Det här är den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa.

Det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa är ett tioårigt forskningsprogram som drivs av Forte. Forskningsprogrammet är en del i regeringens arbete med att förbättra kunskapsläget och åstadkomma förändring på området.

Visionen för forskningsprogrammet är att främja en god, jämlik och jämställd psykisk hälsa i hela befolkningen. Programmets genomförandemål är att stödja forskning av hög vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans, att forskningsresultaten når fram till relevanta aktörer och intressenter samt att forskningsfältet utvecklas och stärks för att växla upp ett redan starkt område.