Forte samordnar forskning kring barn och ungdomar genom hela uppväxten – från nyfödd till ung vuxen. Området är tvärvetenskapligt och innehåller bland annat studier om barns och ungdomars uppväxtvillkor och levnadsförhållanden. Studier inom området kan bland annat vara inriktade på familj, föräldraförsäkring, barnomsorg, fritid och skola. På denna sida presenterar vi kunskapsöversikter och andra rapporter som vi har publicerat om barn och ungas psykisk hälsa under de senaste åren.

Utvalt innehåll


Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst

Rapporter och skrifter Rapporten beskriver utvecklingen över tid för psykisk hälsa bland barn och unga, men även aktuella begrepp och mätmetoder och vad som gör det svårt att bedöma förekomst och vårdbehov.

Sociala utmaningar för unga i spåren av pandemin

Rapporter och skrifter Den här rapporten sammanställer aktuell kunskap om hur unga både i Sverige och internationellt har påverkats av pandemin.

Forskning i korthet: Förskolans roll för att främja psykisk hälsa

Rapporter och skrifter Rapporten sammanfattar aktuell forskning på området samt redogör för vilka kunskapsluckor som finns.

Fritidens betydelse för ungas psykiska hälsa – rättigheter, möjligheter och hinder

Rapport och seminarium Denna rapport beskriver olika aspekter av ungas fritid, inklusive sociala, fysiska och digitala former, samt hur fritiden varierar beroende på faktorer som grad av struktur, bostadsområde, socioekonomi, ålder, kön och funktionsnedsättning.

Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning

Rapporter och skrifter Rapporten beskriver den senaste forskningen på området.

Ung och hbtq

Rapporter och skrifter Ung och hbtq riktar sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet och syftar till att beskriva forskningsläget om hur det är att vara ung hbtq-person i Sverige i dag.

Forskning i korthet: Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas

Rapporter och skrifter I den här kunskapsöversikten sammanfattas forskning kring spädbarns tidiga utveckling kopplat till tänkandets processer (kognition) och relationen till omvårdnadspersoner (anknytning).

Hur kan vi vända trenden för psykisk ohälsa hos unga?

Seminarium Titta på Fortes forskarseminarium om den senaste kunskapen inom området och ett panelsamtal om möjliga vägar framåt.

Forte Magasin nr 1/2022 - fokus på forskning om barns och ungas psykiska hälsa

Forte Magasin Forte Magasin nr 1/2022 har ett särskilt fokus på forskning om barns och ungas psykiska hälsa.

Publicerat


Forte magasin om barn och unga

Forte Magasin är ett populärvetenskapligt forskningsmagasin om den forskning vi finansierar. Läs alla artiklar om barns och ungas psykiska hälsa

Fortes rapporter och skrifter om psykisk hälsa hos barn och unga

Rapporter och skrifter som beskriver kunskapsläget om psykisk hälsa hos barn och unga. Läs alla rapporter och skrifter om psykisk hälsa hos barn och unga

Externa länkar


Folkhälsomyndigheten – nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.

Därför ökar psykisk ohälsa bland unga

Hälsa hos barn och unga

Skolbarns hälsovanor

Socialstyrelsen – kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Psykisk hälsa hos barn och unga

Sveriges Kommuner och Regioner – SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner

Barn och unga, psykisk hälsa

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänsten.

Publikationer om barn, ungdom, familj inom socialtjänst