Här listar vi de projekt som fått finansiering inom satsningen äldre 2020. Länkarna under beviljade projekt leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Ökad kunskap om äldreomsorgen 2020

Totalt avsätts cirka sex miljoner kronor för 2020.

Beviljad forskning

Effektiviteten av insatser ämnade att minska negativa hälsokonsekvenser för informella vårdgivare av äldre personer: en paraplygranskning

En systematisk litteraturöversikt om äldreomsorg och COVID-19

Att åldras i ett främmande land

Sjuksköterskors erfarenheter kring prioriteringar för hälsa och välbefinnande av personer i äldreboende i Sverige under COVID-19 pandemin: en kvalitativ studie

Effekt av Covid-19-relaterade folkhälsoåtgärder på ensamhet bland äldre inom äldrevård: en totalpopulationsundersökning under den tidiga fasen av COvid-19-pandemin

Att minska ensamhet bland den äldre befolkningen i tider av Covid-19 och därefter: Erfarenheter från tre svenska kommuner

Från kunskap till handling i kommunal hälso- och sjukvård för äldre: Vilka incitament, hinder och behov identifierar legitimerad personal?

Betydelse av organisatoriska stödresurser för operativa chefers och anställdas arbete att stödja brukarbestämmande

Läs mer

Om utlysningen ”Ökad kunskap om äldreomsorgen 2020”

Bidragsbeslut i utlysningen ”Ökad kunskap om äldreomsorgen 2020”

 

Jämlikhet och välmående över generationer 2020

Transnationella samarbetsprojekt.

Beviljad forskning

Ensam men med kontakt? Digitala (o)jämlikheter inom omsorg och generationsöverskridande relationer bland äldre som lever ensamma

Omsorg, språk och välfärd i transnationella familjer i Europa: en transnationell, intergenerationell studie i Spanien, Frankrike, Sverige och Storbritannien

Ojämlikt åldrande: förväntad livslängd, vårdbehov och reformer av välfärdsstaten

Samhälleliga engagemeng bland den äldre befolkningen: exkluderingsaspekter, erfarenheter och policy implikationer

Läs mer

Om utlysningen ”JPI MYBL: Jämlikhet och välmående över generationer 2020”

Bidragsbeslut i utlysningen ”JPI MYBL – Equality and Wellbeing across Generations 2020”