Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning har Forte till och med februari 2024 fördelat strax under 800 miljoner kronor till forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Här kan du läsa mer om den forskning som beviljats finansiering.

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS)

Inom programmet finansieras en forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten. Forskarskolan har fått en projektfinansiering på 87 miljoner kronor för att 30 yrkesverksamma inom socialtjänsten ska studera till en licentiatexamen på halvtid.

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) bedrivs av Lunds universitet och Malmö universitet i samverkan med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Mellan 2019-2021 antogs 30 yrkesverksamma till doktorandstudier på halvtid. På forskarskolans webbsida kan du läsa mer om forskarskolans verksamhet och de pågående forskningsprojekten.

Forskarskolans webbplats »

Forskningsprogram

Bidrag för forskningsprogram utlyses för att förstärka och bygga ut forskarmiljöer inom särskilt angelägna områden. Programbidrag ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid. Programbidragen är vanligtvis sexåriga. Nio forskningsprogram har beviljats medel från programmet Tillämpad välfärdsforskning.

Läs om forskningsprogrammen »

Forskningsprojekt

Forskningsprojekten inom Tillämpad välfärdsforskning ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov och genomföras i samverkan med socialtjänsten eller andra relevanta aktörer inom området. 52 forskningsprojekt har beviljats finansiering från programmet.  

Läs om forskningsprojekten »

Etableringsbidrag (tidigare postdokbidrag)

Etableringsbidraget är en bidragsform som syftar till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget kan avse projekt upp till tre år och är avsett att täcka en heltidslön. Bidraget kallades tidigare för postdokbidrag. Inom programmet har fem postdok/etableringsprojekt beviljats finansiering.  

Läs om projekten »

Praktiknära forskartjänster

Bidragsformen praktiknära forskartjänster ska ge disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor utanför akademin möjlighet att bedriva forskning och omsätta forskningserfarenheter till praktik. Bidraget kan sökas av disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor inom både socialtjänsten, hälso- och sjukvården, FoU-enheter, andra myndigheter och organisationer. Fem praktiknära forskartjänster har beviljats finansiering från programmet. 

Läs om praktiknära forskartjänster »

Systematiska översikter

Bidrag till systematiska översikter ges för att kartlägga kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar. Fyra systematiska översikter har finansierats inom programmet.  

Läs om de systematiska översikterna »

Forskarnätverk

Syftet med nätverksbidraget är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes ansvars- eller samordningsområden. Tre forskarnätverk har beviljats finansiering från programmet.

Läs om forskarnätverken »

Planeringsprojekt

Planeringsbidrag ges för att förbereda för ett större forskningsprojekt, etablera samarbeten med bland annat olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt för att ge möjlighet att göra en pilotstudie. 31 planeringsprojekt har beviljats finansiering från programmet.

Läs om planeringsprojekten »