Ska du ansöka om finansiering från Forte och har funderingar kring din ansökan? Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren. Observera att svaren ofta är generella och att det som gäller för en specifik utlysning framgår av dokumentet ”Information om utlysningen” på utlysningssidan.

Navigera till:

Bemanning och behörighet

Vilka möjligheter finns det för en enskild forskare att söka medel i projektutlysningar?

Svar: Det går bra att som enskild forskare söka medel för projekt i både den årliga utlysningen av projektbidrag och i riktade utlysningar. Vid bedömning av ansökan vägs projektets bemanning in i kriteriet om genomförbarhet och Fortes granskare bedömer då om projektet är bäst lämpat att utföra enskilt eller i grupp.

Finns det några begränsningar gällande antal medverkande forskare eller deltagare i ett forskningsprojekt?

Svar: Det finns inga begränsningar gällande antal medverkande forskare eller deltagare i Fortes årliga utlysning av projektbidrag, men i andra utlysningar kan andra begränsningar gälla. Kontrollera därför alltid detta i utlysningstexten. De medverkande forskarna måste ha personliga konton i Prisma där de lägger in sitt CV. De måste också godkänna sin medverkan i projektet innan utlysningen stänger, annars går det inte att lämna in ansökan. Övriga deltagare behöver inte ha något personligt konto eller godkänna sin medverkan. De behöver ej heller namnges.

Är det möjligt att inkludera finansiering av en doktorand i ett forskningsprojekt?

Svar: I utlysningar av projektbidrag finansieras uppgifter, inte tjänster. Dessa uppgifter kan utföras av en doktorand. Alla som söker medel hos Forte, såväl huvudsökande som medverkande forskare, måste dock ha en doktorsexamen och ett eget konto i Prisma. Det går dock att söka finansiering för lönekostnader för andra projektdeltagare som inte är formellt medverkande forskare. Tänk på att beskriva vad samtliga deltagare tillför projektet. Du anger lönekostnader för doktoranden när du fyller i budgetdelen av ansökan. Doktoranden behöver inte vara namngiven. Observera att Forte inte finansierar doktorandutbildningar.

Vilka deltagare i ett projekt ska ladda upp sitt CV och publikationsuppgifter?

Svar: Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare skapar personliga konton i Prisma. CV och publikationsuppgifter för huvudsökande och medverkande forskare sparas på respektive forskares personliga konto. Den som inte är medverkande forskare behöver inget personligt konto i Prisma och ska således inte ladda upp dessa uppgifter.

Måste den huvudsökande vara heltidsanställd hos medelsförvaltaren?

Svar: Du som är huvudsökande behöver inte ha en anställning vid ansökningstillfället, men om ansökan beviljas måste du vara anställd hos din medelsförvaltare. Läs mer: Kriterier för medelsförvaltare

Forte ställer inga krav gällande omfattning av den huvudsökandes anställning. Det man kan tänka på är att den tänkta projektledaren måste ha tillräckligt med tid för att kunna genomföra projektet, och att detta är en viktig bedömningsgrund.

Internationella projektsamarbeten

Kan mitt projekt ha internationella inslag?

Svar: Ja. Fortes bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder, men forskningen ska vara initierad, ledd och i huvudsak utförd från Sverige eller tydlig del i samarbetsforskning. Forskningen ska också vara av relevans för Sverige och svenska förhållanden. Tänk på att alltid beakta försvars- och säkerhetspolitiska aspekter vid internationell forskningssamverkan.

Kan huvudsökande vara anställd utomlands?

Svar: Nej. Projektledaren måste vara anställd av en organisation som är godkänd som medelsförvaltare hos Forte. Medelsförvaltaren måste vara en svensk organisation och uppfylla ett antal kriterier. Läs mer om kriterierna: Kriterier för medelsförvaltare

Kan man ha med medverkande forskare eller deltagare från ett annat land i sitt projekt, och hur gör man i så fall då?

Svar: Ja, bidraget från Forte får användas för att täcka kostnader för utländsk personal eller aktiviteter och tjänster som utförs i andra länder. Utländska deltagare kan avlönas i projektet, detta ska precis som alla kostnader motiveras i budgeten. Se mer om detta på denna sida: Riktlinjer för internationell forskning

Om den utländska forskaren är avgörande för projektets genomförande kan den skapa ett eget konto och ingå som medverkande forskare. Medverkande forskare måste inneha doktorsexamen. Observera att Forte ibland har särskilda internationella utlysningar där andra villkor kan gälla. Läs alltid utlysningstexten för den utlysning du är intresserad av att ansöka inom.

Fortes årliga utlysning av projektbidrag

Kan jag vara huvudsökande i Fortes årliga utlysning av projektbidrag samtidigt som jag är huvudsökande för ett projekt i en riktad utlysning av projektbidrag (det vill säga en annan utlysning än den årliga utlysningen av projektbidrag)?

Svar: Ja, men du kan inte få anslag för samma projekt, eller för delar av olika projekt som sammanfaller, i flera utlysningar.

Finns det någon gräns för hur många projekt jag kan ingå i som medverkande forskare?

Svar: Nej, du kan vara medverkande forskare i flera projekt. Du kan också söka bidrag som huvudsökande om du är medverkande forskare i ett eller flera andra projekt.

Vilka pågående bidrag diskvalificerar mig från att söka medel i den årliga utlysningen av projektbidrag?

Svar: Om du är projektledare för ett pågående projektbidrag som beviljats genom någon av Fortes utlysningar (undantaget internationella samarbetsutlysningar) får du inte stå som huvudsökande för ett nytt projektbidrag i den årliga utlysningen av projektbidrag. Du får inte heller vara huvudsökande för bidrag i den årliga utlysningen av projektbidrag om du har ett pågående etableringsbidrag hos Forte. Om du är huvudsökande för ett annat typ av bidrag, så som ett tidskriftsbidrag, postdokbidrag eller programbidrag, så går det bra att söka. Du kan också söka bidrag som huvudsökande om du är medverkande forskare i ett eller flera andra projekt.

Jag har ett projektbidrag inom den årliga utlysningen av projektbidrag. Får jag söka…

 • …projektbidrag inom den årliga utlysningen av projektbidrag? Nej
 • …projektbidrag inom riktad utlysning? Ja
 • …projektbidrag inom internationell samarbetsutlysning? Ja
 • …annan bidragsform? Ja

Jag har ett projektbidrag inom riktad utlysning. Får jag söka…

 • …projektbidrag inom den årliga utlysningen av projektbidrag? Nej
 • …projektbidrag inom riktad utlysning? Ja
 • …projektbidrag inom internationell samarbetsutlysning? Ja
 • …annan bidragsform? Ja

Jag har ett etableringsbidrag. Får jag söka…

 • …projektbidrag inom den årliga utlysningen av projektbidrag? Nej
 • …projektbidrag inom riktad utlysning? Ja
 • …projektbidrag inom internationell samarbetsutlysning? Ja
 • …annan bidragsform? Ja

Jag har ett projektbidrag inom en internationell samarbetsutlysning. Får jag söka…

 • …projektbidrag inom den årliga utlysningen av projektbidrag? Ja
 • …projektbidrag inom riktad utlysning? Ja
 • …projektbidrag inom internationell samarbetsutlysning? Ja
 • …annan bidragsform? Ja

Jag har ett bidrag av annan bidragsform. Får jag söka…

 • …projektbidrag inom den årliga utlysningen av projektbidrag? Ja
 • …projektbidrag inom riktad utlysning? Ja
 • …projektbidrag inom internationell samarbetsutlysning? Ja
 • …annan bidragsform? Ja

När måste mitt tidigare projektbidrag avslutas om jag ska kunna söka ny finansiering i den årliga utlysningen av projektbidrag?

Svar: Ditt tidigare bidrag måste vara avslutat vid projektstart för nya ansökningar inom den årliga utlysningen av projektbidrag. Bidraget räknas som pågående inom bidragets projekttid (bidragsperiod). Bidragsperioden framgår av ditt kontrakt. Om bidragsperioden är avslutad, men du har kvarvarande dispositionstid, går det bra att söka medel för ett nytt projekt.

Finns det någon begränsning för hur stort belopp jag kan söka per år?

Svar: Nej, i den årliga utlysningen av projektbidrag har Forte ingen begränsning per år. I de fall det finns begränsningar så handlar det om det totala beloppet för hela bidragsperioden. I andra utlysningar kan andra regler gälla, så läs utlysningstexten noggrant.

Fortes områden och ämnesklassificering

Faller mitt projekt inom Fortes forskningsområden?

Svar: Fortes tre forskningsområden är hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte ansvarar även för att samordna den nationella forskningen inom fem utpekade områden: barn och unga, äldre, internationell migration och etniska relationer (IMER), funktionshinder samt socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning. Forte finansierar forskning också inom dessa områden. Läs mer om Fortes områden: Forskningsområden

Det är ofta svårt att utifrån en kort beskrivning av ett projekt avgöra huruvida forskningen faller inom Fortes områden. När en utlysning stängt gör Forte en översiktlig kontroll av ansökningarnas relevans för Fortes områden, men eftersom noggrann läsning av ansökan krävs för att göra en fullständig bedömning blir det i de flesta fall en fråga för beredningsgrupperna att avgöra.

Hur vet jag vilken beredningsgrupp jag ska välja i den årliga utlysningen av projektbidrag?

Svar: Läs om beredningsgrupperna och dess granskare här: Beredningsgrupper i den årliga utlysningen av projektbidrag. Där kan du läsa mer om vilken kompetens granskarna i de olika grupperna har för att kunna bedöma ditt projekt.

Vilken roll spelar ämnesklassificeringen och klassificeringen av globala hållbarhetsmål för hur min ansökan bedöms?

Svar: Ansökningar bedöms utifrån Fortes bedömningskriterier, läs mer om dem här: Bedömning och beslut. Nyckelord, ämnesklassificering, globala hållbarhetsmål och liknande klassificeringar används främst för analys och uppföljning och ligger inte till grund för bedömningen av ansökan.

Budget och stödberättigande kostnader

Vad är skillnaden på ”Aktivitetsgrad i projektet” och ”Löner”?

Svar: I tabellen ”Aktivitetsgrad i projektet” anges hur mycket respektive deltagare ska arbeta i projektet. Detta är ofta samma omfattning som ni också söker lönemedel för, men det händer att personer arbetar mer i ett projekt än vad de avlönas. Om en deltagare ska avlönas i samma omfattning som aktivitetsgrad så fylls samma procentsats i under ”Aktivitetsgrad i projektet” samt ”Procent av lönen”.

Varför kan man inte längre söka medel för att publicera sina resultat med öppen tillgänglighet (open access)?

Svar: Resultaten av offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla. Därför ställer Forte krav på att resultat från Forte-finansierad forskning ska publiceras med öppen tillgång (open access). Forte finansierar öppet tillgänglig publicering genom att bidra till nationell finansiering av så kallade transformativa avtal mellan Kungliga biblioteket, finansiärer, lärosäten och förlag. Avtalen möjliggör fri publicering utan publiceringsavgifter för författarna (APC:er). Mot bakgrund av detta får kostnader för generella publiceringar inte tas upp som direkt kostnad i ansökan. Läs mer om öppen tillgång: Riktlinjer för publicering med öppen tillgång

Kan jag inkludera företag i min forskning som fakturerar för sina omkostnader i projektet?

Svar: Forte har ingen regel som gör det otillåtet att anlita företag inom ramen för ett projekt, men det viktigt att tillse att den forskning som bedrivs inom projektet inte har kommersiella bindningar som påverkar dess objektivitet, oberoende eller öppenhet. Läs mer om våra bidragsvillkor: Generella bidragsvillkor

Kan jag kombinera finansiering från Forte med finansiering från andra källor?

Svar: Forte kan inte finansiera projekt, delstudier eller aktiviteter som redan är finansierade av Forte eller från någon annan finansiär. Det är dock möjligt att kombinera finansiering från Forte med finansiering från andra källor för att till exempel utvidga ett projekt. Det är då viktigt att i ansökan tydligt redogöra för detta så att det framgår vilka delar som redan är finansierade och hur de medel som söks från Forte kommer att användas. Observera att du alltid ska ange i ansökan om du har sökt eller fått finansiering för hela eller delar av ditt projekt från Forte eller någon annan finansiär.

Övriga frågor

Är det möjligt att få se ansökningar från tidigare år som har beviljats?

Svar: Ja, skicka ett mejl till forte@forte.se för att begära ut offentliga handlingar. Tänk dock på att registraturen har liten möjlighet att sortera ut relevanta ansökningar. En rekommendation är därför att först identifiera ett relevant projekt i Swecris (Swecris – Vetenskapsrådet (vr.se)). I Swecris hittar du alla projekt som finansieras av Forte och det går att söka med nyckelord och andra variabler. Notera projektets ID i din förfrågan till Forte.

Är det möjligt att ändra tidpunkten för projektstart?

Svar: Nej, det är tyvärr inte möjligt att senarelägga starten för projektet. Däremot ger Forte alltid ett års extra tid att disponera bidraget utöver den angivna bidragsperioden, vilket i praktiken ger möjlighet till viss flexibilitet. Läs mer om detta under punkt 3.2 i de generella bidragsvillkoren, som finns här: Generella bidragsvillkor

Får alla ansökningar återkoppling?

Svar: Ja, från och med 2022 får samtliga ansökningar skriftlig återkoppling som motiverar beslutet, oavsett om ansökan beviljas eller avslås.

Var hittar jag beredningsgruppens återkoppling på min ansökan?

Svar: När Forte fattat beslut om ansökan får du ett meddelande om det. Till beslutet hör ett separat dokument som innehåller beredningsgruppens gemensamma beslutsmotivering (yttrande). Det hittar du i Prisma under sidan ”Ansökningar” (alternativt sidan ”Beviljade ansökningar”) under knappen ”Visa”.” Observera att för vissa bidragsformer är motiveringen inkluderad i beslutet.