Forskning och innovation spelar en viktig roll för våra möjligheter att ställa om till ett hållbart samhälle. Fortes forskningsområden är centrala för en socialt hållbar utveckling och de stora samhällsutmaningar som behöver hanteras för att Sverige ska bidra till såväl målen i Agenda 2030 som nationella mål uppsatta inom våra områden som pekar i samma hållbara riktning som agendan.

Agenda 2030 är ett ramverk för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Genom kraftsamling kring 17 globala mål ska länderna till år 2030 ha utrotat fattigdom och hunger, förverkligat mänskliga rättigheter för alla, uppnått jämställdhet och skapat ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser.

Riksdagen har antagit ett övergripande mål för genomförandet av Agenda 2030:

Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför.

Så bidrar Forte till Agenda 2030

Forte bidrar till genomförandet av Agenda 2030 genom att finansiera forskning som är relevant i förhållande till agendan liksom nationella mål och strategier kring bland annat folkhälsa, hållbart arbetsliv och jämställdhet. Vi kommunicerar forskningsresultat och stimulerar dialog mellan forskare och relevanta användare av kunskapen inom policy och praktik.

Fortes ambition är att agendan ska vara en integrerad del av vår verksamhet och användas som ett verktyg i våra ordinarie processer, liksom i våra nationella och internationella samarbeten. Vi arbetar fortlöpande med att planera, genomföra och följa upp våra insatser med Agenda 2030 i åtanke. Det gäller till exempel våra forskningsprogram, olika utlysningar, analyser och kunskapskartläggningar.

En annan del i vårt bidrag till agendan är att öka nyttiggörandet av finansierad forskning. Under 2022 genomförde vi en pilotutlysning för nyttiggörande, där finansierade program och projekt från ett urval av tidigare utlysningar kunde söka finansiering för aktiviteter som skulle bidra till att forskningsresultat kommer till användning. Projekten skulle adressera samhällsutmaningar inom Fortes huvudområden samt bidra till det svenska genomförandet av Agenda 2030.

Vi samverkar även med andra myndigheter och aktörer genom bland annat GD-forum, Mötesplats Social Hållbarhet och Rådet för styrning med kunskap (RSK) för att förstärka både vårt eget och det gemensamma svenska bidraget till agendans genomförande. För att redovisa bidraget till agendan och relevanta nationella mål inom våra områden utvecklar vi indikatorer och dokumentation av våra insatser.

Vi återrapporterar arbetet med Agenda 2030 i vår årsredovisning. Du hittar alla våra årsredovisningar på sidan Årsredovisningar.