Några av Fortes bidrag har särskilda krav på karriärålder. Det finns då begränsningar kring hur lång tid som får ha förflutit sedan du avlade din doktorsexamen. Om du inte har haft möjlighet att arbeta som forskare under längre perioder efter din doktorsexamen så finns det möjlighet att ansöka om dispens från detta krav genom att åberopa så kallad avräkningsbar tid.

Forte godkänner följande anledningar till avräkningsbar tid:

  • Föräldraledighet (under dagar du annars skulle ha arbetat)
  • Vård av barn (som berättigar till tillfällig föräldrapenning)
  • Vård av närstående (som berättigar till närståendepenning)
  • Sjukskrivning (som berättigar till sjuklön/sjukpenning)
  • Förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer (som utförs under arbetstid)
  • Tjänstgöring som omfattas av lagen om totalförsvarsplikt

Exempel på icke godkända anledningar till avräkningsbar tid är andra anställningar, arbetslöshet eller semester. Allmäntjänstgöring (AT), specialisttjänstgöring (ST) eller praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP) godkänns inte eftersom Forte likställer det med annan anställning.

Du som vill åberopa avräkningsbar tid kan summera dina frånvarodagar för hela perioden mellan datumet för doktorsexamen och utlysningens stängningsdatum. För dig med en svensk doktorsexamen gäller det examensdatum som finns registrerat i Ladok. För dig med utländsk doktorsexamen gäller det datum då examensbeviset är utfärdat. Uppehållet ska sammanlagt uppgå till minst två veckor och avrundas till närmaste hela kalendermånad (dvs. 0-13 dagars frånvaro berättigar inte till att få åberopa avräkningsbar tid alternativt avrundas nedåt medan 14-31 dagars frånvaro avrundas till en månads frånvaro, osv.). Uppehållet anges beräknat som heltid.