Frihet och flexibilitet värderas i dag högt på arbetsmarknaden. Att ta tillfälliga uppdrag – gig – via olika appar eller plattformar lockar därför många. I rapporten Arbetsvillkor och arbetsförhållanden inom gigekonomin redogör Johanna Palm, doktor vid Stockholms universitet för de senaste årens forskning på området.

Ingen vet i dag exakt hur många som kan försörja sig inom gigekonomin. Forskning visar att arbetet inom gigekonomin är sammankopplat med flera risker som till exempel isolering, bristande stöd och otrygghet i arbetslivet.

Trots att forskningen kring gigekonomins framväxt och förhållandena som råder inom gigekonomin har ökat på senare år, är den fortfarande under utveckling. Det saknas övergripande och systematisk kunskap kring gigekonomins omfattning och de som arbetar inom den. I den här rapporten sammanfattas resultaten av de senaste fem årens forskning kring arbetslivets utformning och effekter inom gigekonomin i västvärlden, med fokus på att identifiera forskningsbehov.