På den här sidan hittar du generella villkor för bidrag till forskning från Forte. De generella bidragsvillkoren gäller för alla våra bidrag, så länge det inte finns särskilda villkor kopplade till ditt bidragsbeslut som säger något annat. Villkoren gäller för bidragsbeslut som fattas från och med den 22 maj 2023.

1. Definitioner

Medelsförvaltare avser den juridiska person som förvaltar bidraget till forskning som Forte betalar ut.

Projektledare avser den person som är ansvarig för ansökan (sökande) till Forte och som ansvarar för att planera och genomföra projektet. När en organisation är sökande till Forte har organisationen samma ansvar som en projektledare.

Projekt avser de verksamheter som stöds av bidraget från Forte.

2. Allmänt

Fortes beslut och bidrag blir giltigt när både medelsförvaltare och projektledare har bekräftat sina åtaganden nedan.

3. Åtaganden

3.1 Fortes åtaganden

Forte förbinder sig att betala ut beslutat bidrag till den medelsförvaltare och enligt den utbetalningsplan som anges i beslutet. Utbetalningen sker normalt månadsvis, med en tolftedel av det för respektive år angivna beloppet, om inte annat anges i beslutet. Utbetalning sker efter att beslutet blivit giltigt. De i beslutet angivna beloppen är definitiva. Kompensation för ökade lönekostnader eller andra kostnadsökningar ges inte.

Bidrag till projekt ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

Belopp och tidsperiod som anges i beslutet gäller under förutsättning att Forte anvisas statliga medel i den omfattning som beslutet har grundat sig på.

3.2 Medelsförvaltarens åtaganden

Medelsförvaltaren åtar sig

 • att i egenskap av arbetsgivare för projektledaren se till att denne kan disponera egen och andra anställdas arbetstid i den utsträckning som krävs för att projektet ska kunna genomföras i huvudsak överensstämmande med den projektplan som ingivits till Forte, liksom för att resultaten av projektet ska kunna publiceras,
 • att svara för att projektledaren och annan av projektet berörd personal får tillgång till lokaler, utrustning och andra resurser som krävs för projektets genomförande,
 • att tillse att den forskning som utförs inom projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning,
 • att tillse att den forskning som bedrivs inom projektet inte har kommersiella bindningar som påverkar dess objektivitet, oberoende eller öppenhet,
 • att årligen till Forte rapportera uttag av direkta och indirekta projektrelaterade kostnader i enlighet med Fortes anvisningar,
 • att förvalta bidraget enligt i beslutet angivna villkor, samt svara för administration av verksamheten.

Medelsförvaltaren kan efter samråd med projektledaren besluta att starten av projektet ska senareläggas eller att ett uppehåll i projektet ska göras, så länge den i beslutet angivna dispositionstiden inte överskrids. Detta kan bli nödvändigt till exempel för att projektledaren måste tas i anspråk för annan tjänstgöring eller om annan nyckelperson inte kan disponeras för projektet och inte omedelbart kan ersättas.

3.3 Projektledarens åtaganden

Projektledaren har det vetenskapliga ansvaret för projektet så som detta beskrivits i bidragsansökan till Forte. I detta ingår att planera och genomföra projektet i huvudsaklig överensstämmelse med den till Forte ingivna planen och de villkor som anges i beslutet, dock med de justeringar som kan krävas om Fortes bidrag understiger sökt belopp.

Projektledaren ansvarar för att erforderliga tillstånd och godkännanden finns. Då projektet innefattar forskning där människor eller försöksdjur medverkar ska projektledaren se till att det finns etiskt godkännande i den utsträckning som följer av lag och annan författning.

I det vetenskapliga ansvaret ingår också att se till att resultaten av forskningsarbetet publiceras i vetenskaplig tidskrift med internationell räckvidd eller görs tillgängliga på annat motsvarande sätt. Avtal med kommersiell aktör eller annan intressent får inte inskränka möjligheten att publicera resultaten av den forskning som bedrivs med medel från Forte. Ett sådant avtal får inte heller fördröja publiceringen i mer än två månader. Fördröjningen får dock uppgå till högst fyra månader om syftet är att möjliggöra en ansökan om patent, grundat helt eller delvis på ovan avsedda forskningsresultat.

Forskningsresultaten ska publiceras i enlighet med Fortes riktlinjer för öppen tillgång till publikationer (open access). Projektledaren ska också, i förekommande fall i anslutning till vad som redovisats i ansökan, se till att resultat av mer allmänt intresse sprids till mottagare utanför vetenskapssamhället. Projektledaren ska vidare lämna tillgång till det fullständiga materialet för eventuell granskning, om Forte så begär.

Vid spridning av resultat ska projektledaren ange att forskningen bedrivits med stöd av Forte. Vid publicering av vetenskapliga originalartiklar och avhandlingar ska diarienumret för forskningsbidraget anges under rubriken ”acknowledgements” eller motsvarande rubrik.

4. Bidragsperiod

I beslutet anges för vilken tid bidrag ges (bidragsperioden), liksom hur länge bidraget får disponeras. Fortes, medelsförvaltarens och projektledarens åtaganden gäller från och med den dag samtliga nämnda godkänt villkoren. Åtagandena gäller till och med den dag då slutlig återrapportering godkänts av Forte och eventuellt outnyttjade medel återbetalats.

5. Dispositionsrätt

Av beslutet framgår under vilken period bidraget utbetalas. Om inte annat anges i beslutet får bidraget disponeras under nämnda period och därtill i ytterligare ett år (dispositionstiden). Om särskilda skäl föreligger, kan förlängning av dispositionstiden beviljas. Begäran om förlängning ska åtföljas av uppgift om ännu inte utnyttjade medel, samt en översiktlig plan för slutförande av projektet.

Bidraget ska disponeras i huvudsaklig överensstämmelse med till Forte ingiven projektplan, dock med de justeringar som kan krävas om Fortes bidrag understiger sökt belopp. Vidare ska bidraget disponeras enligt villkoren i beslutet. För mer betydelsefulla ändringar som gäller bidragets disposition eller beslutsvillkoren krävs en skriftlig framställning till Forte från medelsförvaltaren och projektledaren. Forte kan bevilja ändringen efter prövning. Bidraget får inte användas till stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

6. Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Projektledaren ska vara anställd av medelsförvaltaren, om inte Forte och medelsförvaltaren kommer överens om annat.

7. Utrustning

Medelsförvaltaren har äganderätten till utrustning och andra inventarier som anskaffas till ett projekt med stöd av bidrag från Forte. Utrustningen ska dock disponeras för projektet så länge projektet pågår.

8. Annan finansiering

En förutsättning för att beviljas medel från Forte är att medelsförvaltare eller projektledare inte redan har eller kommer att ta emot annan finansiering för samma kostnader och ändamål. Vid ansökan ska projektledaren anmäla eventuella egna ansökningar till andra finansiärer, vilka helt eller delvis överlappar med ansökan till Forte. Detsamma gäller för redan erhållna bidrag från andra finansiärer.

Om annan finansiering beviljas för samma kostnader och ändamål under pågående bidragsperiod ska medelsförvaltare och projektledare anmäla detta till Forte utan dröjsmål. I anmälan ska det särskilt framgå i vilken utsträckning den nya finansieringen kan påverka genomförande, analys, tolkning och redovisning av resultaten. Dessutom ska det framgå vem som kommer att förfoga över resultaten. Forte förbehåller sig rätten att ompröva bidragsbeslut baserat på information om andra bidrag.

9. Återrapportering

Medelsförvaltaren och projektledaren är skyldiga att tillhandahålla de uppgifter Forte efterfrågar i samband med uppföljning och utvärdering av forskningen, såväl under pågående som efter avslutad bidragsperiod. Redogörelser och rapporter avseende projektet ska lämnas i den ordning som anges i bidragsbeslutet eller när Forte särskilt begär det. En sådan begäran ska ange slutdatum för dispositionstiden och delges medelsförvaltaren och/eller projektledaren minst tre månader före detta datum. En av Forte utsedd revisor eller annan granskare har rätt att granska den bokföring som hör till beslutet. Denne har härvidlag rätt till fullständig insyn i projektet, bland annat rätt att få kopior av samtliga verifikationer avseende utgifter och inkomster som hänför sig till projektet.

9.1 Vetenskaplig återrapportering

Projektledaren ska lämna vetenskaplig slutrapport och eventuella vetenskapliga lägesrapporter enligt Fortes anvisningar. Slutrapport ska lämnas tre månader efter dispositionstidens slut, alternativt enligt återrapporteringsplan. Forte avslår ansökan om nytt bidrag om projektledaren inte lämnat slutliga vetenskapliga återrapporteringar för tidigare beviljade bidrag inom utsatt tid.

9.2 Ekonomisk återrapportering

Medelsförvaltaren ska lämna ekonomisk återrapportering enligt Fortes anvisningar. Den ekonomiska rapporten ska även godkännas av projektledaren. Slutrapport ska lämnas senast tre månader efter dispositionstidens slut, alternativt enligt återrapporteringsplan. Forte kan komma att avslå ansökan om nytt bidrag om ekonomiska återrapporteringar för tidigare beviljade bidrag inte lämnas inom utsatt tid.

Om ett projekt avbryts i förtid gäller särskilda bestämmelser som anges nedan.

10. Återbetalning av överskott

Outnyttjade bidrag som redovisas i inlämnad ekonomisk slutrapportering ska återbetalas till Forte av medelsförvaltaren inom 30 dagar från inlämningsdatum. Om överskottet understiger ett halvt prisbasbelopp får det emellertid behållas och användas för forskningsändamål liknande det som bidraget avsåg. Är överskottet större ska det i sin helhet återbetalas till Forte.

11. Förtida avslutande av projekt

11.1 Svårigheter att genomföra projektet – allmänt

Om det projekt som Forte beviljat bidrag till inte kan genomföras enligt plan och avvikelsen inte är obetydlig ska medelsförvaltaren omgående underrätta Forte om detta. Detsamma gäller om utrustning, för vars inköp Forte beviljat medel, inte kan anskaffas. Härvidlag ska också redovisas hur det projekt påverkas för vilket utrustningen avsetts. Forte och medelsförvaltaren förutsätts efter samråd med projektledaren komma överens om hur den uppkomna situationen ska hanteras.

11.2 Svårigheter att genomföra projektet på grund av förändrade förhållanden för projektledaren

Om projektledaren på grund av dödsfall, långvarig sjukdom, övergång till annan arbetsgivare eller av annat skäl inte längre kan genomföra projektet ska medelsförvaltaren omedelbart anmäla detta till Forte. Beslut om projektet ska erhålla finansiering eller avslutas fattas av Forte efter samråd med medelsförvaltaren, och där så är möjligt med projektledaren. Om projektet avslutas ska medelsförvaltaren återbetala ännu inte disponerade medel som är avsedda för projektet.

Om skälet till förändringen är att projektledaren övergår till anställning vid annan medelsförvaltare, kan Forte besluta att projektet flyttas till denna andra medelsförvaltare och att det drivs vidare med samma projektledare. Innan sådant beslut fattas ska samråd ske med berörda medelsförvaltare om villkor för flyttning.

Kostnader för förtida avveckling av ett projekt regleras enligt nedan.

11.3 Utrustning

Vid förtida avveckling av ett projekt kan Forte efter samråd med berörda medelsförvaltare besluta att utrustning som anskaffats med stöd av Fortes bidrag ska överlämnas till Forte eller till annan medelsförvaltare.

11.4 Ekonomisk återrapportering vid förtida avslutande av projekt

Om Forte beslutar att avbryta utbetalning av ett bidrag eller om ett projekt avbryts i förtid av andra skäl ska ekonomisk slutrapportering av projektet ske senast tre månader efter den dag parterna kommit överens om att projektet ska upphöra eller då endera av parterna ensidigt fattat sådant beslut. Forte kommer ställa krav på återbetalning av erhållet och utbetalat bidrag till medelsförvaltaren inom tre månader (90 dagar) efter att Forte fått den ekonomiska slutrapporten.

11.5 Kostnader för förtida avveckling av projekt

Om Forte beslutat att avbryta utbetalning av ett bidrag och detta inte beror på brott mot villkoren från medelsförvaltarens sida förutsätts medelsförvaltaren och Forte komma överens om hur skäliga avvecklingskostnader ska finansieras.

12. Åtgärder vid åsidosättande av villkor

12.1 Anmodan att uppfylla villkor

Om projektledaren eller medelsförvaltaren åsidosätter villkoren för de beviljade medlen, och åsidosättandet är av sådan art att det enkelt kan avhjälpas, kan Forte begära att projektledaren eller medelsförvaltaren ser till att de aktuella villkoren uppfylls inom viss tid. Forte kan även begära att projektledare eller medelsförvaltaren kommer in med en åtgärdsplan som beskriver när och hur villkoren kommer att uppfyllas. Forte prövar i sådana fall om åtgärdsplanen kan godkännas eller om medel inte längre ska betalas ut.

12.2 Avbrytande av utbetalning

Följande omständigheter utgör grund för beslut av Forte att avbryta utbetalning av ett bidrag:

 • oriktiga uppgifter i ansökan, eller utelämnande av uppgifter som krävs,
 • medlen har av något annat skäl beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 • ekonomiska oegentligheter,
 • oredlighet eller annat oetiskt handlande,
 • projektledaren har genom annat handlande visat sig klart olämplig att uppbära bidrag från Forte,
 • underlåtenhet att inlämna återrapportering enligt Fortes anvisningar,
 • projektvillkor har i övrigt inte uppfyllts.