I dag används en mängd beteendemässiga, psykologiska och sociala insatser i Sverige, men vi vet lite om effekterna av dessa. I december 2019 gav Forte i uppdrag till två forskare att kartlägga svenska effektutvärderingar av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatser som publicerats mellan 1990–2019. Resultatet av arbetet presenteras i denna rapport.

Det är viktigt att veta om socialtjänstens och psykiatrins insatser för att bistå och hjälpa personer i behov av stöd har avsedd effekt, om de saknar effekt eller till och med är skadliga. Få av de insatser som genomförs i dag är dock utvärderade genom kontrollerade studier, vilket gör att det är oklart om de är effektiva eller inte.

Syftet med den här rapporten är att beskriva utvecklingen av svenska effektutvärderingar av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatser, både när det gäller antal och vetenskaplig kvalitet. Syftet är också att ge förslag om hur flera och metodologiskt bättre effektutvärderingar kan komma till stånd i Sverige för att bidra till större kunskap om de insatser som genomförs inom socialtjänsten och psykiatrin. Undersökningen baseras på svenska effektutvärderingar som publicerats mellan 1990–2019.

Rapporten visar bland annat att antalet svenska effektutvärderingar av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatser har ökat kraftigt mellan 1990 och 2019. Även om forskningen har ökat snabbt saknas det vetenskaplig kunskap om tillstånd och sakområden som berör några av samhällets mest utsatta och högprioriterade grupper. Exempel på områden där få insatser har utvärderats är våld i nära relationer, stöd till barn i social dygnsvård samt insatser för att förhindra hemlöshet och arbetslöshet. Exempel på områden där det helt saknas effektutvärderingar är familjerätt och flyktingmottagning.

Rapporten lanserades på ett webbinarium den 14 april 2021 som går att se nedan, eller direkt på Fortes YouTube-kanal.

Relaterad läsning