Förekomsten av våld är hög inom såväl hälso- och sjukvård och socialt arbete som inom utbildningssektorn i Sverige. Forskning visar att fysiskt och psykologiskt våld över tid leder till ökad psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.

Hot, våld och trakasserier har under de senaste decennierna lyfts fram som viktiga orsaker till stress och ohälsa i arbetslivet. Anställda inom vård- och omsorg har länge varit uppmärksammade som en riskgrupp för utsatthet för framför allt fysiskt våld från patienter och anhöriga.

I rapporten Våld i arbetslivet inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och utbildningssektorn presenteras aktuell forskning på området samt vilka kunskapsluckor som finns.