Forte tar fram och sprider kunskapssammanställningar på området. Här hittar du våra publikationer och evenemang som rör äldre.

Inriktningsförklaring för äldreområdet

Publikation Under 2023 blev inriktningsförklaringen för äldreområdet klar. I den beskrivs Fortes äldreuppdrag, vilka fem områden vi identifierat där behovet av ny kunskap är extra stort, vilka våra mål med äldresatsningen är på kort- och lång sikt, och hur vi jobbar för att nå målen.

Forte Magasin med äldretema

Läsning Älskade åldring - hur ger vi alla äldre ett gott liv? 2023 års majnummer av vårt populärvetenskaplig Forte Magasin har äldre som tema.

Identifierade kunskaps- och forskningsbehov inom äldreområdet

Rapport Vilka är kunskaps- och forskningsbehoven när det kommer till äldres hälsa, välbefinnande, omsorg och vård? Rapporten är ett av underlagen för Fortes planering av framtida forskningssatsningar inom äldreområdet.

Hur utvecklar och utvärderar man insatser med fokus på äldre med nedsatt kognitiv förmåga? (2022)

Inspelat evenemang Den 18 maj 2022 arrangerade Forte, SBU och Socialstyrelsen ett webbinarium där tre forskare berättade om sina insikter och erfarenheter inom detta fält. Du kan se webbinariet här.

Digitalisering i äldreomsorgen i tider av pandemin (2020)

Publikation Många digitala satsningar i äldreomsorgen tar längre tid än förväntat att införa. Samtidigt är det oklart om de förbättrar arbetsmiljön eller ger ökad livskvalitet för de äldre. I samband med coronapandemin fanns det anledning att uppmärksamma hur tekniken påverkar villkoren för äldre människor och för utövandet av äldreomsorg.

Bortom kronologisk ålder – riskprofiler, skörhet och multisjukdom i sårbarhet för covid-19 (2020)

Publikation Trots att äldre har större sannolikhet än yngre att drabbas negativt av covid-19 så är det en heterogen grupp. Inte alla drabbas svårt, medan vissa drabbas värre. Att behandla alla äldre på samma sätt kan vara ineffektivt och leda till negativa konsekvenser.