Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är ett gemensamt namn på ett antal diagnoser, som till exempel adhd och autismspektrumsyndrom. Forte driver ett tioårigt forskningsprogram om psykisk hälsa som finansierar forskning inom prioriterade områden. Ett av dessa är ökad kunskap om NPF-diagnoser, till exempel om insatser för att främja välbefinnande och förebygga psykiska besvär eller om behandlande insatser. På denna sida presenterar vi kunskapsöversikter och andra rapporter som vi har publicerat inom området, samt ett urval de forskningsprojekt som har fått finansiering.

Utvalt innehåll


 

Forskningsprojekt finansierade av Forte


Här presenterar vi ett urval de forskningsprojekt som har fått finansiering.

Adhd och autism 

Jacqueline Borg, Västra Götalandsregionen: Vilka interventioner för ADHD och autism kan minska sjukskrivning och stödbehov? Utvärdering av effekter och individuella behov (2023 – 2026) 

Sven Bölte, Karolinska Institutet: Funktion och barn och ungas psykiska hälsa – en storskalig studie om styrkor och svagheter, delaktighet, främjande och hindrande Miljöfaktorer vid autism och adhd (2022 – 2026) 

Zheng Chang, Karolinska Institutet: Långtidseffekter vid ADHD läkemedelsbehandling för viktiga folkhälsoutfall
KI Nyhet 2024-03-12 Medicinering vid adhd kopplat till minskad risk att dö | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Matilda Frick, Uppsala universitet: Utreda ADHD hos barn: En randomiserad kontrollerad studie av reliabilitet, validitet och kostnadseffektivitet hos ett kort respektive ett omfattande utredningsförfarande (2022–2025)  

Magnus Helgesson, Uppsala universitet: Förutsättningar för ökad inkludering och hållbarhet i arbetslivet för unga vuxna med ADHD (2023–2026) 

Ingrid Larsson, Högskolan i Halmstad: Utvärdering av hälsoeffekter och kostnadseffektivitet av en sömnintervention med tyngdtäcken hos barn med ADHD och sömnproblem (2022–2023) 

Sebastian Lundström, Göteborgs universitet: Autism – ett större problem nu än då? Om autism, skolprestation och psykisk ohälsa över tid (2024– 2026) 

Cecilia Magnusson, Karolinska Institutet: Swecris – Skolresultat, etablering i arbetslivet och risk för psykisk ohälsa och självmord hos den växande gruppen unga med autismdiagnos (vr.se) (2018-  2020) 

David Mataix-Cols, Karolinska Institutet: Förbättrad tillgång till evidensbaserad behandling för tvångssyndrom hos barn och unga med autism: en randomiserad kontrollerad studie följd av implementering (2022 – 2026)

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

Karin Fängström, Uppsala läns landsting: Kliniska effekter och kostnadseffektivitet av en tidig föräldrastödjande gruppintervention för föräldrar till förskolebarn med subkliniska neuropsykiatriska funktionsavvikelser och psykisk ohälsa (2024 – 2026) 

Åsa Källström, Örebro universitet: Dialogstöd för socialtjänstens riskbedömning av våld i nära relationer mot personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2022- 2026) 

Psykisk hälsa

Ulf Jonsson, Karolinska Institutet: Psykisk hälsa hos unga vuxna med boendestöd – nulägesanalys och pilot-testning av en webbutbildning för brukare och personal  (2021–2024) 

Charli Eriksson: Karolinska Institutet: Psykisk hälsa ur ungdomars perspektiv: långsiktiga trender (2022–2026) 

Christina Dalman, Karolinska Institutet: En studie av förekomst av psykiska besvär och psykiatriska tillstånd bland ungdomar i Sverige och deras behov av stöd – med sikte på ett breddat perspektiv av stöd och hjälp (2022 – 2026) 

Maria Borgestig, Uppsala universitet: INTERPROFESSIONELL SAMVERKAN I SKOLAN -tidiga främjande och förebyggande insatser på klass- och gruppnivå för att öka barns engagemang och hälsa samt förebygga risk för utanförskap och psykisk ohälsa(vr.se) (2022 – 2025) 

Länkar till andra aktörer


NPF-diagnoser – Riksförbundet Attention 

Adhd attention-deficit / hyperactivity disorder – Kunskapsguiden 

Autism – Kunskapsguiden 

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism – Socialstyrelsen 

Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) 

Tema: Funktionstillstånd/Funktionshinder (sbu.se) 

Statistik om psykisk hälsa i Sverige — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Psykisk hälsa och suicid i Sverige – Statistik om nuläge och utveckling fram till 2022 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

NPF-guiden – Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm.se)