Här kan du läsa om de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Start 2022

Dialogstöd för socialtjänstens riskbedömning av våld i nära relationer mot personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Efter barnförhöret – Utvärdering av en tidig insats från socialtjänsten vid barnmisshandel

Kartläggning, utveckling och utprövning av hållbara modeller för digitalisering av socialtjänstens beroendevård

Boendestöd – en väg att gå från beroende av stöd till att leva ett självständigt liv? En pluralistisk studie av boendestöd från brukares, närståendes, boendestödjares och socialtjänstens perspektiv

Att främja skolframgång för unga lagöverträdare med ADH(D). En samskapad utvärdering av interventionen Homework, Organization, and Planning Skills (HOPS) för svensk socialtjänst

RECO: Resilienta gemenskaper genom hållbar välfärdstransformation

En jämförande studie om utredning, bedömning och beslutsfattande i social barnavård. Bidrar Signs of Safety till förbättrad praktik?

Barn som kompetenta deltagare i beslut som påverkar deras liv – hur kan barnrättsperspektivet förverkligas av Hälsa-Lärande-Trygghets team inom välfärdssektorn?

Utveckling och utvärdering av en mobilapp för att ge psykosocialt stöd till tonåringar som förlorat en familjemedlem

Evidens kontra övertygelse: Kontrollerade studier av kort- och långsiktiga effekter av psykoedukativa interventioner i traumamedveten omsorg (TMO) för att främja barns hälsa och motståndskraft

Främjande av psykosocial hälsa hos barn till föräldrar i fängelse och deras icke-frihetsberövade vårdnadshavare genom utveckling och utvärdering av en intervention

Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv

Welfare@Home-Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal

Läs mer

Bidragsbeslut inom utlysningen ”Tillämpad välfärdsforskning 2022”

Start 2021

ACCESS-studien: en randomiserad kontrollerad studie av Healthier Wealthier Families modellen i Sverige

Händerna på ratten? Att styra automatiseringsprocesser inom socialtjänsten

Biståndsbedömd öppenvård för barn som riskerar att fara illa: Arbetssätt, barns delaktighet och insatsers utfall

Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården

”Individens behov i centrum” (IBIC), en metod och modell för att administrera och utföra insatser inom socialtjänsten – ett kritiskt perspektiv

Psykisk hälsa hos unga vuxna med boendestöd – nulägesanalys och pilot-testning av en webbutbildning för brukare och personal

Effekt, kostnadseffektivitet och användbarhet av ’Everyday Life Rehabilitation’ (ELR): en pragmatisk RCT av personcentrerad rehabilitering i samverkan inom LSS- och SoL-boenden

IFO över gränser – samverkan för en kunskapsstyrd och kompetent socialtjänst i glesbygd till nytta för klienten

Leaving Care – en jämförelse studie av implementering, förändringsmekanismer, och effekter av övergångsinsatser till ungdomar som lämnar samhällsvård

Samtalsmattor som stöd för delaktighet vid val och beslutsfattande i hemtjänst för äldre personer med lätt till måttlig demenssjukdom

Samsas – Samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt

Våga fråga om våld? En analys och förslag till utveckling av socialtjänstens frågecentrerade förhållningssätt till genusrelaterat våld

Att stärka föräldraskapspraktiker och förmågor i tider av temporaritet: En studie om förebyggande socialt arbete på familjecentraler med familjer som migrerat till Sverige

Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg

Start 2020

Utveckla, testa och implementera en metod för bedömningsstöd av barns omsorgsansvar i socialtjänstens barnavårdsutredningar

Varför? Hur? En processutvärdering av en ny behandling för samlarsyndrom för att undersöka effekter, mekanismer och framgångsfaktorer för implementering i socialtjänsten

Gapet mellan kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas användning – En studie om socialtjänstens och omsorgsgivarnas förutsättningar för och erfarenheter av anhörigstöd

Gör klienters åsikter någon skillnad? En studie av nya former för brukarinflytande inom svensk socialpsykiatri genom exemplet brukarrevision

Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd – Parenting Young Children – i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse

Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar? En teoridriven utvärdering och implementeringsstudie av etableringsinsatser för att stärka UVAS integrering i arbets- och samhällslivet

Barns delaktighet i utredningssamtal om stödinsatser enligt LSS

Trygga Föräldrar – stöd till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i social utsatthet med tonårsbarn

Investera i unga vuxna med psykisk ohälsa – Karriärrelaterade resultat (eventuellt utfall) och ansvar i det svenska välfärdssystemet

Start 2018

Två kontrollerade studier av Tryggare barn: En manualiserad metod för att förebygga barnmisshandel

Stöd till placerade barns föräldrar – utveckling av en kunskapsbaserad praktik för en marginaliserad målgrupp

Vägar till arbete för långtidsarbetslösa: en jämförelse av kommunala och privata arbetsmarknadsinsatser, effekter, mekanismer och implementering

LEX-projektet: Boende- och livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera välfärdsservice och bostadsplanering genom nya kollaborativa praktiker

Digitala verktyg för ökad delaktighet i barnutredningar (Dig-barn)

Barns delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala barnavården: En modell för regionalt utvecklingsarbete

Överskrida gränser i socialt arbete. Samverkan i partnerskap i interventioner i särskilt utsatta områden i Sverige

TRANSITION – utveckling och utvärdering av en standardiserad stödinsats i övergången till vuxenlivet för unga vuxna med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD som har beviljats boendestöd

Vad fungerar och varför? Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande

I-Share; Brukarmedverkan och innovation för en personcentrerad socialtjänst

Hur kan en evidensbaserad praktik förverkligas i svenska glesbygdskommuner? Utveckling och utvärdering av en modell för implementering av nationella riktlinjer för stöd och behandling vid schizofreni

Hur gör evidens nytta för brukare? Balans mellan följsamhet och anpassningar

Eldupphör Malmö: Urban säkerhet och våldspreventivt arbete i socialt utsatta områden i Malmö, Sverige

Utformning av kunskapsunderlag inom social omsorg i spänningsfältet mellan kunskapsstyrning, brukarinflytande och professionstillit

Tillitens mekanismer: medborgare och samhällsinstitutioner i tre utsatta bostadsområden

Välfärdsteknik och styrning: tillit, kontroll och tjänstekvalitet

Goda år – ett nytt mått för utvärdering av välfärdsinsatser