Programstöd ska normalt lägesrapportera i halvtid (efter 3 år). Nedanstående information ska redovisas i formuläret. Andra typer av lägesrapportering utanför Prisma kan förekomma.

Programmets verksamhet hittills (max 10 000 tecken)

Redogör för programmets hittillsvarande forskningsverksamhet. Här ingår också att redovisa:

 • nationellt forskarutbyte
 • internationellt forskarutbyte
 • kunskapsspridning (innefattar även insatser utanför vetenskapssamhället)
 • samverkan med aktörer utanför vetenskapssamhället i planeringsstatidet och/eller genomförande av programmet
 • syftet med samverkan (kan vara att bidra till vetenskapliga resultat, bidra till samhällsrelevans och nyttiggörande)

Kommentera även om verksamheten huvudsakligen har följt planerna beträffande:

 • Kostnader (ja/nej)
 • Genomförande (ja/nej)
 • Eventuella avvikelser (beskriv om programmet på något vis ej följer planen)

Planer för det fortsatta arbetet inom programmet (max 10 000 tecken)

Beskriv planerna för det fortsatta arbetet inom forskningsprogrammet. Här ska även framgå vilka forskningsuppgifter som är aktuella samt planer för rekrytering.

Publikationer (max 20 000 tecken)

Ange publikationer som forskargruppen har tagit fram inom ramen för programmet. Ange publikationer under två rubriker: Publicerade resultat och Pågående och planerad publicering.

Grunduppgifter

Projektdeltagarinformation:

Följande uppgifter per deltagare fylls i (om relevant för bidraget):

 • För- och efternamn
 • Kön
 • Roll
 • Doktorsexamen (ej obligatoriskt)
 • Disputerad inom projektet (ej obligatoriskt)
 • Expertområde
 • Anställningskategori
 • Organisation

SCB-koder (tre nivåer)

För att underlätta framtida analys av den forskning som alla forskningsfinansiärer finansierar, klassificerar vi alla bidrag enligt Statistikmyndigheten SCB:s standard för svensk indelning av forskningsämnen. Välj forskningsämne i tre nivåer.