År 2020 fick Forte i uppdrag av regeringen att initiera en satsning på prevention och folkhälsa. Satsningen knyter an till det folkhälsopolitiska ramverket som antagits av riksdagen som innebär att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de hälsoklyftor som är möjliga att påverka, inom en generation.

Mål och inriktning

Fortes vision med satsningen på forskning om prevention och folkhälsa är att bidra till att öka kunskapen om hur en jämlik hälsa kan främjas, hur ohälsa kan förebyggas och hur effektiva insatser för att förbättra folkhälsan kan utformas och implementeras.

Inom satsningen ska Forte i första hand främja forskning och genomföra aktiviteter som på ett tydligt sätt svarar mot identifierade forskningsbehov inom preventivt och hälsofrämjande arbete. Forskningen ska möta behov hos utförare eller policyskapare samtidigt som vetenskapliga kunskapsluckor adresseras. Detta involverar gemensam produktion av kunskap med exempelvis allmänhet, policyskapare, yrkesverksamma och aktörer som kommer att använda och implementera insatserna. Syftet är att forskningen ska tillhandahålla kunskap som kan användas för att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och i förlängningen förbättra folkhälsan på ett jämlikt sätt.

Inriktningsförklaringen togs fram under 2022. Arbetet inkluderade bland annat en kartläggning av Fortes befintliga forskningsfinansiering kring prevention och folkhälsa samt identifiering av kunskapsbehov inom området. Arbetet har skett i samarbete med satsningens referensgrupp.

Inriktningsförklaring – prevention och folkhälsa

Utvalt innehåll

Läs mer

Den nationella folkhälsopolitiken

Folkhälsopolitiken syftar till att åstadkomma mer jämlika livsvillkor och därmed möjligheter för en jämlik hälsa. Det är flera faktorer som påverkar vårt hälsotillstånd, exempelvis var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete. Människors villkor, möjligheter och handlingsutrymme inom dessa områden kan både öka och minska risken för ohälsa. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida