När du har skickat in din ansökan till Forte kontrolleras den i flera steg. Här hittar du information om Fortes beredningsprocesser och våra kriterier för bedömning.

Kontroll av ansökan

Forte kontrollerar att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Bland annat kontrollerar vi att ansökan ligger inom Fortes områden och inom utlysningens ramar. Om ansökan inte uppfyller kraven kommer den att avslås eller avvisas.

Bedöms av forskare och samhällsrepresentanter

Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven för utlysningen lämnas över till Fortes beredningsgrupper för bedömning. Beredningsgrupperna består av forskare och samhällsrepresentanter inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Utifrån deras bedömning är det Fortes styrelse som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

Granskarna läser och bedömer alla ansökningar individuellt, för att sedan mötas för en gemensam diskussion. Vid detta möte lämnar beredningsgruppen en gemensam rekommendation om vilka projekt som ska beviljas respektive avslås. Beredningsgruppen tar också fram ett yttrande till varje ansökan, som motiverar beredningsgruppens förslag.

Vilken beredningsgrupp bedömer din ansökan?

För de årliga utlysningarna av projektbidrag respektive etableringsbidrag finns flera olika beredningsgrupper med olika inriktningar. Ledamöterna till dessa beredningsgrupper utses årligen. Inom andra utlysningar bedöms ansökningarna av särskilt tillsatta beredningsgrupper.

Beredningsgrupper i den årliga utlysningen av projektbidrag »
Beredningsgrupper i den årliga utlysningen av etableringsbidrag »

Generella krav och bedömningskriterier

För att beviljas finansiering från Forte måste en ansökan hålla hög vetenskaplig kvalitet, vara samhällsrelevant och vara genomförbar. Ansökningarna bedöms utifrån Fortes generella bedömningskriterier och generella krav. Bedömningen är en helhetsbedömning som väger samman samtliga kriterier och krav, och relaterar dessa till utlysningen och dess syfte. Centralt i bedömningen är hur den sökande har motiverat de olika val som gjorts i ansökan (av frågeställning, teori, metod och så vidare). I vissa fall tillkommer även utlysningsspecifika kriterier, vilket då framgår av informationen på utlysningens webbsida.

Generella krav och bedömningskriterier »
Vägledande frågor till sökande och granskare »

Om flera ansökningar bedöms likvärdiga

I de fall två eller flera ansökningar i den sammanvägda bedömningen bedöms likvärdiga har beredningsgruppen möjlighet att i första hand prioritera ansökningar från sökande av underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avser Forte det kön som har en lägre beviljandegrad i förhållande till söktryck. I andra hand kan beredningsgruppen prioritera ansökningar som bidrar till en större variation av frågeställningar och tema bland de finansierade projekten.

Fortes styrelse tar beslut

Det är Fortes styrelse som fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas och avslås, utifrån beredningsgruppernas förslag. I vissa fall kan styrelsen delegera beslutet till Fortes generaldirektör. Fortes bidragsbeslut kan inte överklagas, enligt regeringens instruktion för Forte.

Rättssäkra processer

Så hanterar vi jäv

För att vår bedömningsprocess alltid ska vara så objektiv som möjligt har vi särskilda jävsregler för Fortes personal, styrelse och beredningsgrupper. En person som enligt reglerna är jävig får inte närvara vid bedömning eller beslut av den aktuella ansökan.

Fortes jävspolicy »
Riktlinjer för jäv »

Jämställdhet

En viktig förutsättning för objektivitet i bedömningen är att den är jämställd. Ingen sökande eller ansökan ska bedömas annorlunda baserat på kön eller andra faktorer som ligger utanför bedömningskriterierna.

Jämställd bedömning »

Bra att veta

Internationell forskning

Ansökningar med internationella inslag ska följa Fortes riktlinjer för internationell forskning. Fortes områden rymmer komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan och forskarmobilitet kan ge viktiga bidrag.

Riktlinjer för internationell forskning »

Samverkan i forskningen

Forte ser samverkan mellan forskning och omgivande samhälle som ett viktigt verktyg för att uppfylla vårt uppdrag. Målet med samverkan är att höja kvaliteten och relevansen i forskningen.

Samverkan mellan forskning och omgivande samhälle »