När du har skickat in din ansökan lämnas den över till Fortes beredningsgrupper för bedömning. Utifrån deras bedömning är det Fortes styrelse som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

Bedöms av forskare och samhällsrepresentanter

Ansökningar som inkommer till Forte bedöms av en beredningsgrupp, bestående av ämnessakkunniga forskare och samhällsrepresentanter. Granskarna läser och bedömer alla ansökningar individuellt, för att sedan mötas för en gemensam diskussion. Vid detta möte lämnar beredningsgruppen en gemensam rekommendation om vilka projekt som ska beviljas respektive avslås. Beredningsgruppen tar också fram ett yttrande till varje ansökan, som motiverar beredningsgruppens rekommendation.

Vilken beredningsgrupp bedömer din ansökan?

För de årliga utlysningarna av projektbidrag respektive etableringsbidrag finns flera olika beredningsgrupper med olika inriktningar. Ledamöterna till dessa beredningsgrupper utses årligen. Inom andra utlysningar bedöms ansökningarna av särskilt tillsatta beredningsgrupper.

Beredningsgrupper i den årliga utlysningen av projektbidrag »

Beredningsgrupper i den årliga utlysningen av etableringsbidrag »

Generella krav och bedömningskriterier

För att beviljas finansiering från Forte måste en ansökan hålla hög vetenskaplig kvalitet, vara samhällsrelevant och vara genomförbar. Ansökningarna bedöms utifrån Fortes generella bedömningskriterier och generella krav. Bedömningen är en helhetsbedömning som väger samman samtliga kriterier och krav, och relaterar dessa till utlysningen och dess syfte. Centralt i bedömningen är hur den sökande har motiverat de olika val som gjorts i ansökan (av frågeställning, teori, metod och så vidare). I vissa fall tillkommer även utlysningsspecifika kriterier, vilket då framgår av informationen på utlysningens webbsida.

Generella krav och bedömningskriterier »

Om flera ansökningar bedöms likvärdiga

I de fall två eller flera ansökningar i den sammanvägda bedömningen bedöms likvärdiga har beredningsgruppen möjlighet att i första hand prioritera ansökningar från sökande av underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avser Forte det kön som har en lägre beviljandegrad i förhållande till söktryck. I andra hand kan beredningsgruppen prioritera ansökningar som bidrar till en större variation av frågeställningar och tema bland de finansierade projekten.

Fortes styrelse tar beslut

Det är Fortes styrelse som fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas och avslås, utifrån beredningsgruppernas förslag. De ansökningar som föreslås finansiering ska rymmas inom avsatt budget för den aktuella utlysningen eller beredningsgruppen, men hela det ekonomiska utrymmet ska bara användas om det finns ansökningar av tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans och genomförbarhet. Om beredningsgruppen anser att fler ansökningar bör få finansiering än det finns ekonomiskt utrymme till, kan den föreslå ett antal reserver.

I vissa fall kan styrelsen delegera beslutet till Fortes generaldirektör. Fortes beslut kan inte överklagas, enligt regeringens instruktion för Forte.

Så undviker vi jäv

För att vår bedömningsprocess alltid ska vara så objektiv som möjligt har vi särskilda jävsregler för Fortes styrelse, beredningsgrupper och externa sakkunniga. En person som enligt reglerna är jävig får inte närvara vid bedömning eller beslut av den aktuella ansökan.

Fortes jävspolicy »

Riktlinjer för jäv »

Jämställdhet

En viktig förutsättning för objektivitet i bedömningen är att den är jämställd. Ingen sökande eller ansökan ska bedömas annorlunda baserat på kön eller andra faktorer som ligger utanför bedömningskriterierna.

Kunskap inom jämställdhetsfrågor är viktigt vid tillsättning av våra beredningsgrupper. Vid tillsättning av en beredningsgrupp strävar vi efter en spridning av kompetenser och kvalifikationer. Vi har också som mål att varken kvinnor eller män ska utgöra mindre än 40 procent av ledamöterna inom varje beredningsgrupp. Vi arbetar aktivt för att våra beredningsgrupper inte ska upprätthålla existerande missgynnande eller diskriminerande strukturer kring makt, delaktighet och inflytande i akademiska sammanhang.

Alla som deltar i våra beredningsgrupper får ett utförligt informationsmaterial som beskriver Fortes uppdrag, den aktuella utlysningen, beredningsprocessen steg för steg samt bedömningskriterier. Materialet inkluderar även information om potentiella fallgropar för en jämställd beredningsprocess och hur man praktiskt kan arbeta för att undvika dessa.

I beredningsgruppens uppdrag ingår att följa upp den föreslagna beviljandegraden för kvinnor och män baserat på söktryck. Uppenbara skevheter behöver diskuteras och motiveras. Vid lika bedömning har beredningsgruppen mandat att premiera underrepresenterat kön.

Så bedöms ansökningar där delar av forskningen ska bedrivas utomlands

Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes områden rymmer komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan ge viktiga bidrag.

Fortes bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige eller tydlig del i samarbetsforskning.

Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms med samma kriterier som övriga forskningsansökningar och av samma beredningsgrupper.

I bedömningen av forskningsansökningar ska granskarna i Fortes beredningsgrupper bedöma om en eventuell utlandsdel i ett projekt tillför ett mervärde för projektet eller är en förutsättning för ett projekt med t.ex. global eller komparativ ansats.

Det är huvudsökandes ansvar att ta reda på hur den egna medelsförvaltaren ställer sig till att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder och att finna lämpliga former för hur samarbetet ska gå till i varje specifikt fall.

Det är medelsförvaltaren för bidraget, det vill säga den huvudsökandes hemmainstitution i Sverige, som bestämmer och tar ansvar för att vid behov anställa utländsk personal eller betala för aktiviteter och tjänster som utförs i andra länder.