När du har skickat in din ansökan lämnas den över till Fortes beredningsgrupper och externa sakkunniga för granskning. Utifrån deras bedömning är det Fortes styrelse eller generaldirektör som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

Bedöms av ledande forskare och experter

Ansökningar som inkommer till Forte granskas av Fortes beredningsgrupper. Grupperna består av ledande forskare och företrädare för våra olika ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. I varje grupp ingår även allmänföreträdare som bevakar allmänintresset och samhällsrelevansen i forskningsfinansieringen. Beredningsgrupperna ska göra sin bedömning både utifrån ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och deras samhällsrelevans, så väl som genomförbarhet.

Vilken beredningsgrupp som bedömer din ansökan beror på den aktuella utlysningen och ämnesområdet för din forskning. För de årliga öppna utlysningarna av projektbidrag och postdokbidrag finns flera olika beredningsgrupper med olika inriktningar. Ledamöterna till dessa beredningsgrupper utser vi årligen. Inom andra utlysningar bedöms ansökningarna av särskilt tillsatta beredningsgrupper.

Läs mer om beredningsgrupperna i den årliga öppna utlysningen av projektbidrag »

Fortes styrelse eller generaldirektör tar beslut

Med hjälp av beredningsgruppernas bedömning är det Fortes styrelse eller generaldirektör som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. För större bidragsformer, som projektbidrag och programbidrag, är det Fortes styrelse som tar beslut. För mindre bidragsformer, som gästforskarbidrag, tidskriftsbidrag, nätverksbidrag och konferensbidrag, delegeras ofta beslutet till Fortes generaldirektör. Fortes beslut kan inte överklagas, enligt regeringens instruktion för Forte.

Bedömningskriterier

Fortes bedömningskriterier är uppdelade i tre kategorier: vetenskaplig kvalitet, relevans och genomförbarhet. Under varje kategori finns ett antal delkriterier. Till dessa kan det i vissa riktade utlysningar tillkomma särskilda kriterier. För några av våra mindre bidragsformer (exempelvis nätverksbidrag och gästforskarbidrag) är inte alla delkriterier aktuella och kan därför tas bort eller se annorlunda ut. För information om vilka bedömningskriterier som används i en specifik utlysning, se de bifogade dokumenten på utlysningens webbsida.

Vetenskaplig kvalitet

 • Syfte, frågeställningar, teorianknytning, bakgrund och projektets originalitet
 • Studiedesign, metoder för datainsamling och analys
 • Tvär- och/eller flervetenskaplig ansats
 • Köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll

Relevans

 • Relevans i relation till samhällets behov, Fortes ansvarsområden och utlysningens inriktning
 • Samverkan med användare av forskningen
 • Nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat

Genomförbarhet

 • Arbetsplanens kvalitet
 • Projektledarens och projektgruppens forskningskompetens
 • Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området
 • Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet

Så undviker vi jäv

För att vår bedömningsprocess alltid ska vara så objektiv som möjligt har vi särskilda jävsregler för Fortes styrelse, beredningsgrupper och externa sakkunniga. En person som enligt reglerna är jävig får inte närvara vid bedömning eller beslut av den aktuella ansökan.

Fortes jävspolicy »

Jämställdhet

En viktig förutsättning för objektivitet i bedömningen är att den är jämställd. Ingen sökande eller ansökan ska bedömas annorlunda baserat på kön eller andra faktorer som ligger utanför bedömningskriterierna.

Kunskap inom jämställdhetsfrågor är viktigt vid tillsättning av våra beredningsgrupper. Vid tillsättning av en beredningsgrupp strävar vi efter en spridning av kompetenser och kvalifikationer. Vi har också som mål att varken kvinnor eller män ska utgöra mindre än 40 procent av ledamöterna inom varje beredningsgrupp. Vi arbetar aktivt för att våra beredningsgrupper inte ska upprätthålla existerande missgynnande eller diskriminerande strukturer kring makt, delaktighet och inflytande i akademiska sammanhang.

Alla som deltar i våra beredningsgrupper får ett utförligt informationsmaterial som beskriver Fortes uppdrag, den aktuella utlysningen, beredningsprocessen steg för steg samt bedömningskriterier. Ett kapitel är dedikerat till fallgroparna för en jämställd beredningsprocess och hur man praktiskt kan arbeta för att undvika dem.

I beredningsgruppens uppdrag ingår att följa upp den föreslagna beviljandegraden för kvinnor och män baserat på söktryck. Uppenbara skevheter behöver diskuteras och motiveras. Vid lika bedömning har beredningsgruppen mandat att premiera underrepresenterat kön.

Så bedöms ansökningar där delar av forskningen ska bedrivas utomlands

Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes ansvarsområden rymmer komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan ge viktiga bidrag.

Fortes bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige eller tydlig del i samarbetsforskning.

Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms med samma kriterier som övriga forskningsansökningar och av samma beredningsgrupper.

I bedömningen av forskningsansökningar ska granskarna i Fortes beredningsgrupper bedöma om en eventuell utlandsdel i ett projekt tillför ett mervärde för projektet eller är en förutsättning för ett projekt med t.ex. global eller komparativ ansats.

Det är huvudsökandes ansvar att ta reda på hur den egna medelsförvaltaren ställer sig till att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder och finna lämpliga former för hur samarbetet ska gå till i varje specifikt fall.

Det är medelsförvaltaren för bidraget, det vill säga den huvudsökandes hemmainstitution i Sverige, som bestämmer och tar ansvar för att vid behov anställa utländsk personal eller betala för aktiviteter och tjänster som utförs i andra länder.