Fortes vision och mål anger den strategiska riktningen för Fortes verksamhet. Målen knyter an till Fortes övergripande uppdrag och styrande dokument. Tillsammans är de utgångspunkten för att uppnå Fortes vision.

Vår vision

Den forskning som Forte stödjer i dag lägger den vetenskapliga grunden till morgondagens mer jämlika och socialt hållbara samhälle.

Våra målsättningar

Forte initierar och finansierar forskning som gör skillnad för samhället och människors liv

Fortes uppdrag kring hälsa, arbetsliv och välfärd rör kunskapsutveckling inom områden som är avgörande för människors dagliga liv och som samtidigt utgör centrala delar av den svenska välfärden. För att möta samhällets behov av kunskap ska den forskning Forte finansierar fylla viktiga kunskapsluckor. Forte behöver därför kontinuerligt arbeta för att forskningen vi initierar och finansierar har hög relevans för att bidra till god hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd för alla människor i vårt samhälle.

Forte initierar och finansierar forskning av hög vetenskaplig kvalitet

Vetenskaplig kvalitet i forskning är en grundläggande förutsättning för att forskningsresultaten ska vara tillförlitliga, relevanta och användbara. Centrala aspekter av vetenskaplig kvalitet är att frågeställningarna är tydliga och väl förankrade i rådande kunskapsläge, metoden rigorös och utformad för att kunna besvara frågorna, samt att forskningen är nyskapande och för kunskapsläget framåt.

Forskning av hög kvalitet förutsätter att den kan bedrivas självständigt men den främjas också av öppen dialog med andra aktörer i samhället. Forte arbetar strategiskt för att den forskning vi initierar och finansierar är öppen, oberoende och håller hög kvalitet.

Forte är en aktiv aktör för kunskapsbyggandet i Sverige och världen

Samhället står ständigt inför utmaningar. En del av dem har vi levt med länge, andra är nya och kan innebära snabba och omvälvande samhällsförändringar. Medborgare, beslutsfattare och andra samhällsaktörer efterfrågar ofta forskning som kan beskriva, förklara och lösa problem. Det är dock inte alltid mer forskning som behövs, utan snarare att befintlig kunskap används och kommer till nytta. Forte är en viktig aktör i arbetet med att möta behoven av kunskap.

Genom att prioritera, finansiera och tillgängliggöra forskning av hög kvalitet och relevans är Forte en aktiv aktör i den nationella och globala kunskapsuppbyggnaden, vilket är ett steg i utvecklingen mot ett socialt hållbart samhälle.

Läs mer i Fortes visions- och måldokument »