Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av psykiska och stressrelaterade besvär. Rapporten Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer – Vad vet vi och vilka forskningsbehov finns? är tänkt att ge en sammanfattande bild av den kunskap som finns om unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor i Sverige.

Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av psykiska och stressrelaterade besvär än heterosexuella. Allt mer forskning tyder på att detta beror på en ökad utsatthet för olika stressfaktorer som diskriminering, våld, stress kring att inte kunna vara öppen med sin sexuella identitet eller könsidentitet och förväntningar på att bli avvisad eller socialt isolerad.

I rapporten sammanfattas de senaste årens internationella forskning kring hälsa och livsvillkor för hbtq-personer och kunskapen kring bestämningsfaktorer för hälsa inom gruppen. Förutom att ge en bild av det nuvarande kunskapsläget är ett viktigt syfte med rapporten även att identifiera kunskapsluckor och områden där mer kunskap och initiativ behövs.

Rapporten finns även i en engelsk översättning. Läs eller ladda ner den här.

Film från lanseringen

Denna rapport lanserades i samband med ett frukostseminarium i november 2018. Bland de medverkande fanns bland annat Richard Bränström, rapportens författare, samt representanter för MUCF, Sveriges Elevråd – SVEA och RFSL Ungdom.