Här kan du läsa om de planeringsprojekt som beviljats finansiering inom programmet Tillämpad välfärdsforskning. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Start 2023

Långtidseffekter och betydelser av ett hembesöksprogram för barn i utsatta områden

Etablera samarbete för att utveckla digitala hälsofrämjande insatser riktat till unga personer med intellektuell funktionsnedsättning

Uppföljning av flickor placerade vid särskilda ungdomshem mellan 1993 och 2006

Med och för äldre – Förebygga försämrad hälsa genom en samskapad medforskarmodell

”Att leva som man lär” – Används evidensbaserade strategier för implementering i satsningar som syftar till att etablera en evidensbaserad praktik i socialtjänsten?

Implementering av en Sydafrikansk social innovation för stöd till mammor i låginkomstområden i Sverige – en utvärdering av mentormammaprojektet

Planering av en digital akademi för välfärdsteknik inom demensomsorgen

Utvärdering av omställningen mot God och nära vård – i samverkan med kommun, region och civilsamhälle

En (artificiellt) intelligent bedömning av ansökningar för ekonomiskt bistånd. En studie av AIs möjligheter och begränsningar för implementeringen av en effektiv och rättighetsbaserad behovsprövning

Beroendeproblem och sociala interventioner: En studie av klientkaraktäristik, vårdkedjor och viktiga aktörer i praktiskt socialt arbete

Förbereda för implementering av Dala Modellen -Missbruksbehandling i kommunal öppenvård i Dalarna

Att ta vara på data genererad av välfärdsteknik för trygg och effektiv äldreomsorg

Familjeakademin som en modell för att bygga socioekologisk motståndskraft från barn till familjer till samhället i utsatta områden. En planeringsstudie

Anpassat kamratstöd för flyktingar med risk för psykosociala ojämlikheter relaterat till könsidentitet och sexuell orientering: etablering av en programteori genom samskapande forskning med målgruppen

Tillbaka till ritbordet: ett planeringsprojekt med syfte att samskapa en förbättrad stödmodell för flyktingar som upplevt sexuellt och könsrelaterat våld

Läs mer

Bidragsbeslut inom utlysningen ”Tillämpad välfärdsforskning, planeringsbidrag 2022” (forte.se)

Start 2020

Stöd till ungdomar i övergången från samhällsvård

Kunskapsöverföring av välfärdsteknik – Gränsöverskridande kommunal äldreomsorg (TechKnow)

Anpassning och pilottest av Healthier Wealthier Families modellen i Sverige för att motverka barnfattigdom

Barns inflytande och rätten till deltagande: Utvärdering av möjligheterna med digitala verktyg för barn i socialtjänsten

Utmaningar och möjligheter för att etablera brukarinflytande – Att legitimera erfarenhetsbaserad kunskap som en resurs i socialpsykiatrin

Gränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner

Start 2019

Berättande som resurs för samskapande av vård och omsorg för sköra äldre

Ojämlik tillgång till förskola i Sverige

Rekrytering, utredning och matchning av familjehem

Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov

Strategisk organisering och samverkan för långsiktigt hållbar Socialtjänst – En förstudie för att kartlägga kommunernas förutsättningar och samarbeten

Connected Children. För en kunskapsbaserad och innovativ prevention

Samtalsmattor som beslutsstöd för att öka möjligheten till delaktighet i val och beslutsfattande i hemtjänsten för äldre personer som lever med demenssjukdom – En planeringsstudie

Organisering och samordning av sociala omsorg för personer med SMI

Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom socialtjänstens verksamheter för personer med kognitiv funktionsnedsättning genom deltagande i en nationell brukarundersökning

Att undersöka genomförbarheten av att implementera ett hållbart kulturanpassad föräldrastödsprogram genom att använda processutvärdering