Våld i nära relationer, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck är olika former av våld som alla bryter mot de mänskliga rättigheterna. Sommaren 2021 fick Forte ett särskilt uppdrag från regeringen om att kartlägga forskningen inom dessa områden. Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket för att stärka det förebyggande arbetet mot våld, och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Regeringens avsikt med uppdraget är att stärka förutsättningarna för att sprida vetenskapligt förankrad kunskap om vilka insatser, metoder och arbetssätt som ger bäst brottspreventiva resultat och effekter. I enlighet med detta uppdrag har Forte sammanställt denna kartläggning av översikter av forskning om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt övriga områden som omfattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Utgångspunkten i denna rapport är att våld är en komplex företeelse, vars orsaker kan förstås av hur faktorer på individnivå, relationsnivå, samhällsnivå och strukturnivå samspelar och interagerar med varandra. I rapporten sammanfattas resultaten av översikter med fokus på hur samhället på olika nivåer kan motverka våld i nära relationer, stalkning och hedersvåld.

Forte har även presenterat förslag på inriktning på framtida forskning som kan möta de kunskapsbehov som rapporten belyser, samt hur kunskapsspridning, ökad implementering och nyttiggörande av vetenskapligt grundad kunskap kan främjas på ett systematiskt sätt. Läs mer om Fortes förslag i dokumentet ”Missiv till regeringen”.

Till rapporten hör även ett antal bilagor. Om du vill ta del av dessa, vänligen kontakta Forte.

Rapporten lanserades på ett webbinarium den 8 mars: Våldet ska upphöra – men vet vi hur vi ska förebygga det?
Se det inspelade webbinariet »