Under 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation, och i år är det 20 år sedan Fadime Şahindal sköts ihjäl i ett hedersrelaterat mord. De senaste åren har präglats av allt större fokus på våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – frågor som i grund och botten handlar om fundamentala mänskliga rättigheter.

Regeringsuppdrag till Forte

2021 presenterade regeringen ett nytt åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Åtgärdspaketet innehöll 40 punkter om allt från effektivare brottsbekämpning till förbättrad kunskap och metodutveckling.

En punkt handlade specifikt om behovet att kartlägga forskningsfältet våld i nära relationer och hedersrelaterat våld för att identifiera kunskapsluckor – ett uppdrag som tilldelades Forte. Uppdraget har särskilt fokus på att hitta metoder och arbetssätt för att minska våldet.

Som ett led i uppdraget gav Forte Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, i uppdrag att ta fram en rapport om vad det i nuläget finns för forskning om förebyggande arbete och riskhantering, samt vilken kunskap som saknas. I december anordnade vi en hearing för att inhämta synpunkter och kunskap från forskare och andra nyckelintressenter inom området. Till uppdraget knöts också en referensgrupp med representanter från myndigheter och ideella verksamheter inom området.

Forte redovisade uppdragets resultat för regeringen 15 februari 2022.

Regeringens åtgärdspaket för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Ladda ner kunskapsöversikten »

Webbinarier

Slutsatserna ifrån arbetet med rapporten presenterades på ett öppet webbinarium den 22 februari. Då presenterades även förslag på framtida forskning och andra åtgärder som kan bidra till att vi uppnår regeringens mål att våld i allmänhet, och mäns våld mot kvinnor i synnerhet, ska upphöra.

Under Almedalsveckan 2022 hölls ett ytterligare webbinarium kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, i samverkan med Polismyndigheten och Socialstyrelsen. Hur ser det vetenskapliga läget ut, och hur fungerar det förebyggande arbetet i praktiken?

Titta på det inspelade webbinariet från 22 februari »

Titta på det inspelade webbinariet från Almedalsveckan 2022 »

Är du journalist och vill veta mer?

Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor är frågor som i dag får stort utrymme i samhällsdebatten.

Är du journalist och vill veta mer om en specifik fråga? Forte har en bred översikt över befintlig forskning och aktiva forskare inom dessa områden. Hör av dig till oss så gör vi vårt bästa för att hänvisa dig rätt.

Till Fortes pressmeddelande »

Relaterat nationellt forskningsprogram

Vetenskapsrådet fick i samband med regeringens åtgärdspaket i uppdrag att inrätta ett nationellt forskningsprogram om brottslighet där frågor som mäns våld mot kvinnor, vålds- och sexualbrott mot barn, våld i ungas relationer samt sexuella trakasserier ska inkluderas.

Läs om Vetenskapsrådets forskningsprogram om brottslighet