Här listar vi de projekt som fått finansiering inom satsningen äldre 2021. Länkarna under beviljade projekt leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021

Totalt avsätts ca 70 miljoner kronor för åren 2021–2024.

Beviljad forskning

Innebörden av kontinuitet i vården – Äldre personers perspektiv

Digitala ickefarmakologiska interventioner för personer med demens: En översikt i ett skandinaviskt och internationellt sammanhang

En systematisk översikt av riskfaktorer för infektion bland äldre som får vård och/eller omsorg i hemmet

Hur kan olika vårdorganisationer inom äldreomsorgen samverka och koordinera hälso- och omsorgsinsatser för äldre personer med demenssjukdom?

Att förebygga funktionsnedsättning hos äldre personer som inkommit akut till sjukhus – effekt och processutvärdering av en vårdövergångsintervention

Samverkanskapacitet, kvalitet och åldrande: En longitudinell studie av vård- och omsorgsintegrering

Re@home – Utvärdering av hemrehabilitering för äldre personer: med realist evaluation design

MISU, ett digitalt verktyg för att förbättra vård och omsorg för personer med BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens): Utveckling och utvärdering med mixad metodansats

Samordning av vård och omsorg efter utskrivning i ett komplext sjukvårdssystem – dagens situation och en möjlig väg framåt

Hur är vården och omsorgen organiserad för yngre personer med demenssjukdom? Typer av stöd, insatser och nöjdhet hos personerna själva och deras anhöriga

Senior alert – ett medel för bättre vård i samverkan

Vård- och omsorgssystemets navigatörer – hur äldre förstår, förhandlar och koordinerar hemtjänst och andra hjälpinsatser i sin vardag

Förändring av vårdbehov och vårdövergångar efter 60 års ålder: samspel mellan individers skörhet, deras miljö och personliga perspektiv

Implementering och utvärdering av en koordinerad vårdövergång med fokus på förståelse av hälsoinformation för äldre personer med stroke

Att förstå de komplexa och fortskridande vårdbehoven hos äldre med kognitiva störningar, för att kunna tillgodose individualiserad och väl tidsanpassad vård och omsorg

Inga enkla lösningar på komplexa problem – Styrning och ledning samt förutsättningar och hinder för samverkan och implementering av multidisciplinära vårdteam för äldre med omfattande behov

Efter Covid-19: Hur kan organisation och kvalitet av vård och omsorg av äldre personer med komplexa behov förbättras i Sverige?

Att kombinera jobb med vård av anhöriga: effekter på arbetskraftsdeltagande

Samarbete för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer

Läs mer

Om utlysningen ”Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021”

Bidragsbeslut i utlysningen ”Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2021”