De vägledande frågorna utgår ifrån Fortes generella krav och bedömningskriterier. Frågorna ska utgöra ett stöd för sökande i utformningen av sina ansökningar samt för Fortes granskare i bedömningsprocessen.

Generella krav

Generella bedömningskriterier

Vetenskaplig kvalitet

 • Är behovet av forskningen väl motiverat och grundat i befintlig forskning?
 • Är forskningens frågeställningar välformulerade och väl underbyggda?
 • Är centrala teoretiska perspektiv och begrepp väl beskrivna och väl motiverade?
 • Är forskningsmetoderna tydligt beskrivna och de bäst lämpade för att besvara uppställda forskningsfrågor?
 • Har hänsyn tagits till potentiella problem med forskningsmetoderna (till exempel systematiska fel) och hur de kan hanteras?
 • Har forskningen potential att generera betydelsefulla resultat och på ett väsentligt sätt flytta fram kunskapsläget inom forskningsområdet? Används till exempel teorier, data eller metoder på ett nyskapande sätt för att besvara forskningsfrågorna?
 • Skulle forskningens kvalitet gagnas av en mång- och/eller tvärvetenskaplig ansats och används i så fall en sådan på ett ändamålsenligt vis?

Samhällsrelevans och nyttiggörande

 • Är forskningsfrågor, utfallsmått och centrala perspektiv relevanta för de som berörs av forskningen (till exempel brukare, patienter, praktiker, professioner, beslutsfattare)? Är relevansen väl beskriven och motiverad?
 • Finns det en väl beskriven plan för hur forskningen ska komma till användning i omgivande samhälle och för de som berörs av forskningen?
 • Ska aktörer som berörs av forskningen ingå i genomförandet av den? Finns en väl beskriven plan för hur och i vilka delar av forskningsprocessen som samverkan ska ske? Omfattar projektbudgeten kostnader för samverkan?
 • Finns det en väl beskriven plan för hur forskningen ska kommuniceras, såväl inom akademin som för omgivande samhälle och relevanta intressenter?

Genomförbarhet

 • Är arbetsplanen realistisk och lämplig för att genomföra forskningen och nå uppställda mål?
 • Framgår det av ansökan att projektledaren och projektgruppen har den kompetens som behövs för att genomföra forskningen och nå uppställda mål?
 • Är budgeten och deltagarnas planerade arbetsinsatser realistiska och lämpliga för att genomföra forskningen och nå uppställda mål?
 • Har potentiella problem eller risker med forskningens genomförande beskrivits väl och finns det någon plan för att hantera dem?

Tilläggskriterier för etableringsbidrag

 • Hur bidrar det planerade projektet och den valda värdinstitutionen till ansökans
  genomförande, individens etablering och karriärutveckling?