En vetenskaplig kunskapsöversikt av behandlingsinsatser för personer som begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn. Översikten innefattar även bedömningsmetoder av vuxnas risk att begå sexuella övergrepp mot barn, deras behov av behandling och deras mottaglighet för den.

Barns och ungdomars psykiska hälsa är ett prioriterat område för Forte där vi har gjort stora satsningar. Behandlingsinsatser för vuxna personer som begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn är därför ett ämne som ligger väl i linje med Fortes uppdrag.

För att ta fram kunskapsöversikten har Forte anlitat Professor Niklas Långström, samt en referensgrupp med specialister från Sverige och andra länder. Översikten bygger framför allt på tre tidigare publicerade systematiska litteraturöversikter. Kompletterande litteratursökningar har gjorts för att identifiera nytillkomna systematiska översikter och enskilda studier.

Rapporten är skriven på engelska, men finns tillgänglig i en svensk sammanfattning.