Under 2015 genomförde Forte, på uppdrag av regeringen, en förstudie inför utlysning av forskningsmedel. Målet med förstudien var att identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov om arbetsmiljön inom kvinnodominerade sektorer. I april 2016 öppnade en utlysning baserat på slutsatserna från förstudien.

Sverige har en av Västeuropas mest könssegregerade arbetsmarknader. År 2012 arbetade bara 14 procent av kvinnorna i yrken med jämn könsfördelning (yrken där inget kön utgjorde mer än 60 procent). Endast tre av de 30 största yrkena i Sverige har en jämn könsfördelning. De mest kvinnodominerade yrkena är undersköterskor och sjukvårdsbiträden med 93 procent kvinnor.

Ett uppenbart problem med den könsuppdelade arbetsmarknaden är att kvinnor är mer sjukskrivna än män, högst andel sjukskrivningar hittar vi bland service- och omsorgspersonal. Det beror främst på att arbetsmiljön, som påverkar risken för att drabbas av besvär, skiljer sig åt mellan olika yrken och därmed mellan kvinnor och män. Det finns ett stort behov av forskning som kan bidra till kunskap om vilka faktorer i arbetsmiljön som leder till sjukdomar och vilka insatser som kan förbättra arbetsmiljön och den arbetsrelaterade ohälsan.

Sakkunniga Maria Albin, Allan Toomingas och Theo Bodin har på uppdrag av Forte genomfört förstudien. Den baseras på systematiska litteraturöversikter och rapporter från olika myndigheter samt samråd med forskare, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket samt arbetsmarknadens parter.