Det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa är ett tioårigt forskningsprogram som drivs av Forte. Programmet utgör en del av regeringens satsning för att främja psykiskt välbefinnande samt förebygga och behandla psykisk ohälsa genom forskning och kunskapsutveckling. På den här sidan kan du läsa en sammanfattning av forskningsprogrammets arbete. En mer detaljerad beskrivning av målen, strategierna och den prioriterade forskningen finns i programmets strategiska forskningsagenda.

Vision

Programmets vision är en god, jämlik och jämställd psykisk hälsa i hela befolkningen. Visionen knyter an till det övergripande folkhälsopolitiska målet som antagits av riksdagen och som syftar till att åstadkomma mer jämlika livsvillkor och därmed möjligheter för en jämlik hälsa. Det förutsätter ett gemensamt och tvärsektoriellt samarbete mellan alla statliga, regionala och kommunala aktörer i Sverige.

Mål och syfte

 • Forskning med hög kvalitet och hög relevans finansieras och slutförs: Forskningsprogrammet ska initiera och stödja forskning av hög vetenskaplig kvalitet för att resultaten ska vara tillförlitliga, relevanta och användbara. Forskningen ska också utgå ifrån identifierade och prioriterade kunskapsluckor och på så sätt bidra till att möta utmaningar och behov i samhället.
 • Forskningsresultaten når fram till relevanta aktörer och intressenter: Programmet ska bidra till att forskning och evidensbaserad kunskap når ut till relevanta aktörer och målgrupper så att den kommer till nytta.
 • Forskningsfältet utvecklas och stärks: Programmet ska aktivt bidra till kunskapsbyggandet i Sverige och världen.

Strategier

 • Utlysningar inom prioriterade områden: För att forskningen ska vara relevant för samhällets utmaningar ska utlysningarna ha tydliga mål och inriktningar. Utlysningarna ska utgå från prioriterade forskningsområden samt identifierade forskningsbehov och kunskapsluckor. Bidragsformerna och villkoren i utlysningarna ska formuleras så att de främjar programmets genomförandemål samt ha ett särskilt fokus på samverkan, nyttiggörande och tvärvetenskap.
 • Främja strategisk samverkan: Programmet ska stimulera dialog, samverkan och kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare och andra samhällsaktörer. Detta kan ske genom gemensamma utlysningar med andra aktörer eller genom medverkan i nätverk med andra nationella, regionala och lokala aktörer.
 • Samla och sprida forskningen: För att bidra till att evidensbaserad kunskap når ut i samhället kommer programmet arbeta aktivt och integrerat med kommunikation.
 • Främja internationella samarbeten och utbyten: Programmet ska vara en aktiv aktör i det globala kunskapsbyggandet genom samarbete med internationella forskningsprogram och de europeiska forskningsprogrammen.
 • Stimulera tvärvetenskaplig forskning och innovation: Många samhällsutmaningar är komplexa och människors hälsa, arbete och välfärd är sammanflätade och påverkas av förhållandena i olika samhällssektorer. Den forskning som finansieras ska ha en tvärvetenskaplig och tvärsektoriell ansats, och vara praktik- och klientnära när så är relevant.

Prioriterad forskning

Det är särskilt viktigt med tvärsektoriell, tvärvetenskaplig och praktiknära forskning inom främjande och förebyggande arbete samt, samt forskning om effektiva insatser och behandlingsmetoder för psykisk ohälsa. Centralt är forskningen som finansieras ska komma samhället till nytta, till exempel genom att bidra till utveckling av policy och praktik.

Baserat på en samlad analys av det som regeringen pekar ut i den forskningspolitiska propositionen (2020/21:60) och de forskningsområden Forte själva identifierat genom kartläggningar, sammanställningar av befintliga kunskapsunderlag samt genom dialog och konsultationer med berörda aktörer, har Forte identifierat fyra forskningsområden som forskningsprogrammet om psykisk hälsa kommer att fokusera på:

 • Forskning om den psykiska hälsan och ohälsans orsaker, mekanismer och utveckling 
 • Forskning om främjande, förebyggande och tidiga insatser för psykisk hälsa 
 • Forskning om välfärdssystemets organisation och struktur relaterat till psykisk hälsa 
 • Praktiknära forskning om effektiva insatser, metoder och behandlingar vid psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd. 

Inom ramen för satsningen ingår även att identifiera och prioritera nya forskningsbehov.

Forskningsprogrammets uppdrag enligt den forskningspolitiska propositionen (2020/21:60)

I propositionen framhåller regeringen att det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa ska verka för att finansiera tvärvetenskaplig forskning utifrån prioriterade kunskapsbehov, samla forskningen, skapa plattformar för att sprida och nyttiggöra resultat samt stimulera strategisk samverkan mellan finansiärer, forskningsutförare, relevanta myndigheter och andra användare av forskningsresultaten. Regeringen pekar även ut forskningsområden som
programmet särskilt bör inkludera:

 • förebyggande och tidiga insatser vid psykisk ohälsa
 • individinriktade insatser i exempelvis primärvården, socialtjänsten eller företagshälsovården
 • metoder, insatser och behandlingar för att minska omfattningen och lindra konsekvenserna av psykisk ohälsa och olika psykiska sjukdomar och syndrom
 • evidensbaserade metoders implementering i praktiken metoder för förebyggande och tidiga insatser på grupp- och befolkningsnivå (till exempel i skolan, på arbetsplatser eller mot definierade målgrupper)
 • öka förståelsen om varför psykisk ohälsa ökar i samhället
 • suicidprevention
 • samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik
 • barns och ungdomars psykiska hälsa
 • interventioner och införande av insatser för att främja psykisk hälsa bland barn och unga
 • effektiva behandlingsmetoder för stressrelaterad psykisk ohälsa för att stödja individen i sjukskrivningsprocessen och som kan bidra till återgång i arbete för sjukskrivna
 • preventiva åtgärder för stressrelaterad psykisk ohälsa

Läs Regeringens proposition för forskning och innovation, 2020: Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Läs strategiska forskningsagendan

 • Strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa (kortversion)

  Strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa (kortversion)

  Kortversionen av den strategiska forskningsagendan beskriver kortfattat programmets vision, mål och strategier för genomförandet, samt de prioriterade forskningsområden inom vilka programmet ska stödja forskning.

  Publicerad: 2023

  Läs mer
 • Strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa

  Strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa

  Den strategiska forskningsagendan beskriver programmets vision, mål och strategier för genomförandet, samt de prioriterade forskningsområden inom vilka programmet ska stödja forskning. Den längre skriften innehåller en analys av kunskapsluckor och forskningsbehov, samt av de metoder som används för att samla in information.

  Publicerad: 2023

  Läs mer