En viktig förutsättning för objektivitet i bedömningen är att den är jämställd. Ingen sökande eller ansökan ska bedömas annorlunda baserat på kön eller andra faktorer som ligger utanför bedömningskriterierna.

Kunskap inom jämställdhetsfrågor är viktigt vid tillsättning av våra beredningsgrupper. Vid tillsättning av en beredningsgrupp strävar vi efter en spridning av kompetenser och kvalifikationer. Vi har också som mål att varken kvinnor eller män ska utgöra mindre än 40 procent av ledamöterna inom varje beredningsgrupp. Vi arbetar aktivt för att våra beredningsgrupper inte ska upprätthålla existerande missgynnande eller diskriminerande strukturer kring makt, delaktighet och inflytande i akademiska sammanhang.

Alla som deltar i våra beredningsgrupper får ett utförligt informationsmaterial som beskriver Fortes uppdrag, den aktuella utlysningen, beredningsprocessen steg för steg samt bedömningskriterier. Materialet inkluderar även information om potentiella fallgropar för en jämställd beredningsprocess och hur man praktiskt kan arbeta för att undvika dessa.

I beredningsgruppens uppdrag ingår att följa upp den föreslagna beviljandegraden för kvinnor och män baserat på söktryck. Uppenbara skevheter behöver diskuteras och motiveras. Vid lika bedömning har beredningsgruppen mandat att premiera underrepresenterat kön.