Forte har i samarbete med SBU undersökt vad socialchefer och brukar- och intresseorganisationer anser vara viktiga forskningsfrågor inom socialtjänsten. Målet är att öka nyttan av forskningen genom att bidra till att den vetenskapliga kunskap som tas fram är relevant och efterfrågad.

Projektet är en del i Fortes arbete med det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning som ska stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Resultaten ska användas som underlag för programmet samt SBU:s verksamhet med forskningssammanställningar inom socialtjänstens område.

Här kan du ta del av enkätsvaren från inventeringen »