Varje år tar Forte fram ett antal rapporter om aktuella ämnen inom våra ansvarsområden. Här hittar du regeringsuppdrag, kunskapsöversikter och andra rapporter som vi har publicerat under de senaste åren.

 • Prioriteringar för forskning om socialtjänsten – Perspektiv från brukare, policy och praktik

  Prioriteringar för forskning om socialtjänsten

  Forte har i samarbete med SBU undersökt vad socialchefer och brukar- och intresseorganisationer anser vara viktiga forskningsfrågor inom socialtjänsten. Målet är att öka nyttan av forskningen genom att bidra till att den vetenskapliga kunskap som tas fram är relevant och efterfrågad.

  Publicerad: 2019

  Läs mer
 • Strategisk forskningsagenda för tillämpad välfärdsforskning

  Strategisk forskningsagenda för tillämpad välfärdsforskning

  Det nationella forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och finansiera en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten. Forskningsprogrammets kärna är den här strategiska forskningsagendan.

  Publicerad: 2019

  Läs mer
 • Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning

  Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning

  Det här är den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning. Agendan är en färdplan som beskriver forskningsprogrammets syfte och mål, prioriterade forskningsområden, bidragsformer och villkor för programmets utlysningar samt andra former av aktiviteter som är relevanta för att uppnå programmets mål.

  Publicerad: 2019

  Läs mer
 • Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer – Vad vet vi och vilka forskningsbehov finns?

  Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer

  I rapporten sammanfattas de senaste årens internationella forskning kring hälsa och livsvillkor för hbtq-personer och kunskapen kring bestämningsfaktorer för hälsa inom gruppen. Förutom att ge en bild av det nuvarande kunskapsläget är ett viktigt syfte med rapporten även att identifiera kunskapsluckor och områden där mer kunskap och initiativ behövs.

  Publicerad: 2018

  Läs mer
 • Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige – En kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet

  Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige

  Forte fick i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanfatta svensk forskning om ungdomar från 2008 till 2016. Rapporten visar att majoriteten ungdomar och unga vuxna i Sverige har goda uppväxt- och levnadsvillkor. Välståndet har ökat de senaste tjugo åren, men samtidigt har den fattigaste delen av befolkningen blivit större.

  Publicerad: 2018

  Läs mer
 • Rehabilitering och samordning – slutrapport

  Rehabilitering och samordning – slutrapport

  Rehsam var ett forskningsprogram som initierades av regeringen år 2009. Som en uppföljning av satsningen fick Forte 2014 i uppdrag att göra en vetenskaplig kvalitetsbedömning av den forskning som genomförts inom Rehsam-satsningen. Den här utvärderingen omfattar 21 projekt och är en slutrapport av uppdraget.

  Publicerad: 2017

  Läs mer
 • Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen

  Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen

  Den här rapporten riktar blicken mot den svenska mottagningen av nyanlända barn under hösten 2015. Rapporten utgör ett kunskapsbaserat underlag till den fortsatta diskussionen om hur arbetet med mottagning av unga flyktingar kan utformas framöver.

  Publicerad: 2016

  Läs mer
 • Förstudie inför utlysning av forskningsmedel rörande arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer

  Förstudie inför utlysning av forskningsmedel rörande arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer

  I denna förstudie ingår en kartläggning av vilken vetenskaplig kunskap som finns och vilka som är de stora kunskapsluckorna. Förstudien innehåller även förslag till lämpliga utlysningsformer.

  Publicerad: 2016

  Läs mer
 • Kunskapsöversikt om behandling mot sexuella övergrepp mot barn

  Kunskapsöversikt om behandling mot sexuella övergrepp mot barn

  En vetenskaplig kunskapsöversikt av behandlingsinsatser för personer som begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn. Översikten innefattar även bedömningsmetoder av vuxnas risk att begå sexuella övergrepp mot barn, deras behov av behandling och deras mottaglighet för den.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Forskning möter samhälle

  Forskning möter samhälle

  Fortes underlag till regeringens forskningspolitiska proposition.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Swedish Research on Work Organization 2007-2013

  Swedish Research on Work Organization 2007-2013

  Rapporten utvärderar svensk forsknings vetenskapliga kvalitet och identifierar luckor, svagheter och styrkor i svensk arbetsorganisationsforskning ur ett internationellt perspektiv.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Rehabilitering och samordning - delrapport 2

  Rehabilitering och samordning - delrapport 2

  Ett regeringsuppdrag om att utvärdera, sammanställa och analysera resultat från forskningsprogrammet Rehsam. Detta är delrapport nummer två med fokus på kvalitetsbedömning av forskningen inom Rehsam-satsningen.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Rehabilitering och samordning - delrapport 1

  Rehabilitering och samordning - delrapport 1

  Ett regeringsuppdrag om att utvärdera, sammanställa och analysera resultat från forskningsprogrammet Rehsam. Detta är delrapport nummer ett som är en kunskapssammanställning av forskningen inom Rehsam.

  Publicerad: 2015

  Läs mer