Under senare år har brukarmedverkan uppmärksammats alltmer som en viktig del av forskningen. I detta nummer av forskning i korthet presenterar författarna forskning med och om brukarmedverkan.

Flera vinster med brukarmedverkan finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen: Ökad förståelse för det aktuella forskningsfältet. Identifiering av angelägna frågeställningar. Rikare och djupare data. Nyskapande dimensioner i dataanalysen. Samt ökat förtroende för och förbättrad spridning av forskningsresultat.

Forskaren ställs dock inför en rad utmaningar, inte minst av etisk karaktär. Brukarna kan uppleva att deras bidrag inte beaktas eller att deltagandet är påfrestande. Brukarmedverkan tar dessutom tid i anspråk och kräver extra resurser. Brukarmedverkan i forskning bör därför vila på vetenskaplig grund och vara kostnadseffektiv.

Forskning med och om brukarmedverkan utvecklas såväl nationellt som internationellt. Ett exempel är att använda forskningscirklar för att stärka och utveckla brukarmedverkan i forskning. Angelägna kunskapsluckor att fylla är: Mer väldefinierad och enhetlig terminologi; Teoretisk förankring; Bättre kunskap om vilka brukare som bör engageras beroende på frågeställning och tillämpningsområde; Fortsatt utveckling av giltig metodik för utvärdering av forskning med brukarmedverkan.