Arbetsmarknaden ska vara inkluderande och tillgänglig, med lika villkor för alla. Trots det är arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning hög.

För att underlätta etablering på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning finns i dag flera strukturerade arbetssätt. En metod som gett bättre resultat än andra är Supported Employment, där kontinuerligt och personligt stöd ges till arbetsgivaren. Däremot saknas det i dag kunskap om metoden leder till varaktig etablering i arbetslivet och om de individuella effekterna.

I Forskning i korthet: Tillgängligt arbetsliv – Möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning, sammanfattas aktuell forskning på området. Översikten redogör också för vilka kunskapsluckor som finns.

Ett centralt hinder för att lyckas i arbetet med att öka inkluderingen på arbetsmarknaden är en outvecklad och ineffektiv samverkan mellan olika centrala aktörer. Särskilt svårt är det när de inblandade aktörerna lyder under olika regelverk och har olika organisatoriska förutsättningar och roller. Författarna menar också att forskningen måste bredda perspektivet och inkludera mer av organisatoriska och samhälleliga förutsättningar för ökad inkludering.