Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem, vars omfattning är svår att uppskatta. Men konsekvenserna för den utsatta kvinnan och för barnen är mycket allvarliga. Vilken kunskap finns om våldets omfattning, orsaker och konsekvenser? Vilka insatser kan användas för att förebygga och behandla? Och vilken forskning saknas?

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer har vuxit fram som ett kunskapsfält under de senaste 25 åren. Från att ha sökt en övergripande orsak till våldets uppkomst, har mer komplexa förståelseramar utvecklats, där våldet beskrivs som något som uppstår i samspel mellan olika faktorer i samhället, närmiljön, relationen och individen. Men det finns fortfarande kunskapsluckor att fylla och områden att utveckla. Denna Forskning i korthet ger en kort överblick av kunskapsläget inom området.

Översikten om mäns våld mot kvinnor i nära relationer finns även i en engelsk översättning. Läs den engelska versionen »