Arbetsgivare har en viktig roll för nyanländas integration på arbetsmarknaden och arbetsplatser. Men det behövs mer forskning kring hur integrationsprocesserna ska organiseras och vilka konsekvenserna blir för de nyanlända.

Nyanlända möter stora utmaningar på arbetsmarknaden. Forskning visar att högutbildade nyanlända riskerar att hamna i arbeten som de är överkvalificerade för, medan den som har låg utbildning tenderar att fastna i lågavlönade, osäkra anställningar.

I rapporten Forskning i korthet #15: Integration av nyanlända på arbetsmarknaden sammanfattas aktuell forskning på området. Rapporten visar att det finns många kunskapsluckor. Bland annat menar författarna att det behövs mer forskning om arbetsgivarens roll och ansvar i integrationen samt hur integrationen fungerar över en längre tid.

Film från lanseringen

Kunskapsöversikten lanserades i samband med ett webbinarium i oktober 2020. Under seminariet medverkade bland andra författarna Andreas Diedrich, docent vid Göteborgs universitet, Niklas Simonsson, arbetsmarknadsstrateg, Göteborgs stad och Anette Risberg, professor MSO vid Copenhagen Business School, för att presentera rapporten.

Se fler filmer på Fortes YouTube-kanal