Alkohol spelar en stor roll för folkhälsan och svarar för betydande sjuklighet och dödlighet i flertalet länder i världen. Dessutom orsakar alkohol stora sociala problem som ofta även drabbar dem som inte dricker. Detta nummer av forskning i korthet handlar om alkoholforskning och politik.

Alkoholkonsumtionen i Sverige är idag betydligt högre än vid mitten av 1990-talet, främst på grund av att priserna har sjunkit och att det blivit tillåtet att föra in stora mängder billig alkohol från andra EU-länder.

Alkoholproblemen är också omfattande med flera tusen dödsfall varje år. Om man ska minska konsumtion och skadeverkningar har forskning visat att generella åtgärder som riktar sig mot hela befolkningen, som skatter och begränsningar i tillgänglighet, har störst effekt och är mest kostnadseffektiva.

I takt med att samhället förändras på ett sätt som ibland ändrar förutsättningarna för alkoholpolitiken är det angeläget med forskning som studerar effekten av alkoholpolitiska förändringar i en aktuell kontext – ett exempel är alkoholskattens effektivitet i en situation med fri införsel.  Alkoholpolitiska förändringar utgör även ofta ”naturliga experiment” som forskningen bör utnyttja för att öka kunskapen om alkoholpolitikens möjligheter och begränsningar.

Forskning i korthet är en serie publikationer från Forte som kort beskriver kunskapsläget på ett samhällsrelevant område. Varje publikation i serien tas fram av en grupp forskare och samhällsföreträdare och granskas av minst en utomstående forskare.