Den 25 augusti öppnar Forte en utlysning av planeringsbidrag inom programmet för tillämpad välfärdsforskning. Med planeringsbidragen vill Forte främja klient- och praktiknära forskning som bidrar till långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Inom det tioåriga nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning använder Forte flera olika former av forskningsbidrag för att stärka den klient- och praktiknära forskningen inom socialtjänstens verksamhetsområden. Den 25 augusti 2022 öppnar en utlysning av planeringsbidrag, vilket är ett bidrag som forskare kan använda för att under åtta månader genomföra särskilda aktiviteter som behövs för att utforma ett projekt eller program.

– Inom programmet har vi genomfört utlysningar av planeringsbidrag vid två tidigare tillfällen. Erfarenheterna visar att det är ett bra sätt att stärka forskningen inom området och därför har vi valt att satsa på planeringsbidrag en gång till, säger Johan Söderlind, forskningssekreterare på Forte.

Bidraget möjliggör aktiviteter som behövs för att ett tänkt forskningsprojekt eller
forskningsprogram ska kunna tas vidare till en bidragsansökan i programmets kommande utlysningar. Det kan handla om att genomföra förstudier eller pilotprojekt, men bidraget kan också finansiera aktiviteter för att planera samverkan och samskapande med dem som berörs av forskningen.

– Vissa forskningsprojekt kan vara krävande att få till stånd, särskilt när flera olika aktörer behöver involveras eller om de förberedande aktiviteterna är tidskrävande. Vi hoppas att planeringsbidragen möjliggör att fler goda forskningsidéer får chansen att utvecklas till ansökningar om forskningsbidrag, säger Isabelle Carnlöf, forskningssekreterare på Forte och programansvarig för tillämpad välfärdsforskning.

Om bidraget

Bidragsformen planeringsbidrag syftar till att stödja forskare som vill förbereda sig inför en projekt- eller programansökan inom tillämpad välfärdsforskning. Planeringsbidrag ger möjlighet att etablera och utveckla samverkan/samskapande med relevanta målgrupper, så som praktiker, berörda professioner, intresseorganisationer och/eller brukare/klienter/anhöriga. Bidraget kan därmed användas för att tillsammans med samarbetspartners utarbeta en projekt- eller programansökan. Planeringsbidrag kan till exempel också användas för att pröva genomförbarheten i en pilotstudie eller utveckla relevanta frågeställningar i samverkan med forskningens intressenter. Andra typer av förberedande aktiviteter kan också finansieras med detta bidrag, under förutsättning att den sökande kan visa att aktiviteterna är nödvändiga och skapar förutsättningar för det projekt/program som planeras. Planeringsbidraget ska möjliggöra ansökningar om projekt- eller programbidrag som utan detta stöd hade haft svårt att komma till stånd.

Projekttid: Högst åtta månader med start 1 januari 2023.
Beloppsnivå: Maximalt 500 000 kronor. Totalt avsätter Forte 6 miljoner kronor för utlysningen.

Inriktning

Ansökningarna om planeringsbidrag ska avse forskning som ryms inom programmet för tillämpad välfärdsforskning. Det innebär att det ska vara klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Utlysningar inom programmet utgår från åtta de åtta prioriterade områden som presenteras i programmets strategiska agenda:

  1. Effekter av interventioner
  2. Metoder för att utreda individers behov av insatser
  3. Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
  4. Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
  5. Sammanhållna insatskedjor och samverkan
  6. Brukarmedverkan/delaktighet
  7. Digitalisering och välfärdsteknik
  8. Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

Forskning som finansieras av programmet ska utgå från professionernas, brukares/klienters och beslutsfattares behov och kunna komma till nytta i socialtjänsten. Forskningen ska därför planeras och genomföras i samverkan med forskningens intressenter.

Ansökningar från olika vetenskapliga områden välkomnas i programmets utlysningar, och vi vill särskilt bidra till samverkan mellan olika vetenskapsområden, och mellan forskning och praktik.

En preliminär plan för de kommande årens utlysningar inom programmet finns här.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare. Högst en ansökan per huvudsökande är tillåtet.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 25 augusti 2022
Utlysningen stänger: 27 september 2022
Beslut: november 2022
Projektstart: 1 januari 2023

Mer information om utlysningen och instruktioner för att ansöka publiceras i samband med att utlysningen öppnar.