Det nationella forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och finansiera en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten. Här kan du läsa om programmet om tillämpad välfärdsforskning.

Bakgrund

2017 beslöt regeringen att satsa på tioåriga nationella forskningsprogram för att skapa förutsättningar för forskning att möta olika samhällsutmaningar. Ett av dessa program som Forte ansvarar för är Tillämpad välfärdsforskning.

Programmet ska finansiera klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Forskningsprogrammet ska även omfatta forskning om psykisk ohälsa och sjukfrånvarons utveckling. Budgeten som beslutades av riksdagen var 40 miljoner kronor för 2018, 70 miljoner kronor för 2019 och 100 miljoner kronor för 2020.

Varför behövs ett program för tillämpad välfärdsforskning?

Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. I många fall saknas till exempel kunskap om vilka bedömningsmetoder och insatser som är mest lämpade och vilka metoder som ska undvikas.

Sådan kunskap är viktig för att samhället ska kunna lägga sina begränsade resurser på de insatser som är säkrast och gör skillnad för brukarna. Ibland finns den vetenskapliga kunskapen, men tillämpas inte för att den inte nått ut till den praktiska verksamheten.

För att möta kunskapsbehoven behövs en satsning på forskning för att stärka kunskapsbasen och bidra till att utveckla en mer forskningsbaserad socialtjänst, det vill säga en socialtjänst som baseras på vetenskaplig kunskap.

Programkommitté och rådgivande grupp

Forte har tillsatt en programkommitté samt en rådgivande grupp till programmet för tillämpad välfärdsforskning, som på olika sätt stödjer Forte i arbetet med programmet.

Läs om vilka organisationer och personer som ingår i grupperna »

Seminarieserie om effektutvärderingar inom socialtjänstens verksamhetsområden

Tillsammans med Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) arrangerar Forte och programmet för tillämpad välfärdsforskning två gånger per termin seminarier om effektutvärderingar inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Läs mer om seminarieserien »

Relaterat innehåll