Spel om pengar har alltid varit en kontroversiell aspekt av vår samhällskultur, och med den ökande tillgängligheten av spel på internet har det blivit än viktigare att förstå hur det påverkar olika grupper, särskilt unga människor. Forskare vid Stockholms universitet, finansierade av Forte inom programmet REGAPS, arbetar aktivt för att fördjupa vår kunskap om spelproblem och hur dessa kan hanteras på både individuell och samhällelig nivå.

Jessika Spångberg, REGAPS Stockholms universitet

Jessika Spångberg är en av forskarna inom programmet. Hon har lett en delstudie som undersökte ungas förhållande till spel i sin vardag. En central insikt har varit att unga har en övervägande negativ syn på spel om pengar. De är medvetna om de ekonomiska riskerna och risken för beroende, men de spelar ändå.

– För att rationalisera sitt spelande använder de olika strategier, som att dra en tydlig gräns mellan sig själva och de som kan kategoriseras som ”spelberoende”. De betonar också sina skickligheter och hävdar att spelandet endast inträffar i specifika situationer, som när de är på krogen eller på resa, säger Jessika.

Viktigt med genusperspektiv

Könsskillnader i spelvanor är också påtagliga. Killar tenderar att betona skicklighet och föredrar spelformer som är mer förknippade med risk, såsom poker, kasino och betting. Å andra sidan betonar tjejer den sociala aspekten av spelandet och föredrar traditionellt mer feminint kodade spelformer som lotter och bingo.

– De här insikterna visar att vi behöver ha ett genusperspektiv när vi diskuterar spelande. Det är också viktigt att problematisera och adressera maskulinitetsrollen i relation till spelbeteende, säger Jessika.

Vissa är mer sårbara än andra

Resultaten från studien ger viktiga insikter för utformningen av policyåtgärder och prevention. För det första pekar studien på behovet av att fördjupa förståelsen för hur tillgängligheten till spel och sociala faktorer påverkar ungas spelande.

Särskilt sårbara unga, som lever i områden med låg socioekonomisk status och hög arbetslöshet eller som mår psykiskt dåligt, kan vara mer benägna att utveckla spelproblem. Därför måste det preventiva arbetet ta hänsyn till dessa faktorer.

– Det är viktigt att prata med både unga som spelar och de som inte spelar om risken med spel. Det handlar om att förstå att spel är utformat för att spelaren ska förlora, och att det finns ekonomiska intressen bakom att hålla uppe spelandet. Målet är att förebygga spelproblem bland unga, men utan att ungas spelande stigmatiseras eller att de skuldbeläggs, avslutar Jessika.