Det nationella programmet Tillämpad välfärdsforskning har ett tioårigt perspektiv, vilket skapar förutsättningar för långsiktig och strategisk planering för utlysningar och bidragsformer inom programmet. Forte har tagit fram en plan för utlysningar och bidragsformer för åren 2023–2025.

Planen är preliminär och kan komma att justeras, till exempel om programmets budget eller förutsättningar i övrigt förändras. Vid behov och i mån av utrymme kan programmet också initiera ytterligare utlysningar än de tre årliga som beskrivs nedan. Vissa bidragsformer som används inom programmet utvecklas kontinuerligt vartefter lärande sker, vilket innebär att krav, villkor och tidsramar ibland kan skilja sig åt mellan utlysningar.

Utlysningar och bidragsformer

Mellan åren 2023 och 2025 kommer det att ske tre årliga utlysningar inom programmet. Utlysningarna är listade nedan efter det år som finansieringen startar. Det innebär att en utlysning kan öppna/stänga föregående år.

Utlysningarnas inriktning beslutas senare och meddelas inför respektive utlysnings öppnande, men utgångspunkten för alla utlysningar är programmets strategiska forskningsagenda och de åtta prioriterade forskningsområden som presenteras i den. Generella krav för att söka bidrag inom programmet är att forskningen har relevans för och är tillämpbar inom socialtjänstens verksamhetsområden och för brukare samt att forskningen sker i nära samverkan med relevanta aktörer på området.

Tillämpad välfärdsforskning 2023

 • Planeringsbidrag

Öppnar 25 augusti 2022, stänger 27 september 2022. Finansiering januari till augusti 2023.

Tillämpad välfärdsforskning 2024

 • Projektbidrag
 • Programbidrag
 • Praktiknära forskartjänster

Öppnar preliminärt hösten 2023. Finansieringsstart preliminärt våren 2024.

Tillämpad välfärdsforskning 2025

 • Projektbidrag
 • Postdokbidrag
 • Forskningsöversikter
 • Praktiknära forskartjänster

Öppnar preliminärt hösten 2024. Finansieringsstart preliminärt våren 2025.

Kort om bidragsformerna

 • Projektbidrag (3–4 år)
  Bidrag för enskilda forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov. Forskningsprojekten ska därför genomföras i samverkan med socialtjänsten, brukare eller beslutsfattare till exempel genom regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lokala FoU-enheter, chefer och personal, brukarorganisationer eller myndigheter.
 • Programbidrag
  Syftar till att bygga upp och förstärka forskningsmiljöer inom programmets prioriterade områdena. Satsningen ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid.
 • Postdokbidrag (2 år)
  Postdokbidraget är en bidragsform som syftar till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget delas ut för två år och är avsett att täcka en heltidslön. Bidraget kan också delas ut till postdokprojekt, där forskaren antingen reser från en svensk institution till ett annat land, eller från ett annat land till en svensk institution.
 • Praktiknära forskartjänster
  Dessa ska ge disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor utanför akademin möjlighet att producera forskning och omsätta forskningserfarenheter till praktik. Den sökande ska ha möjlighet att bedriva forskning på deltid. Bidraget syftar till att främja kopplingen mellan forskning och socialtjänstens praktik, omsättningen av forskningserfarenheter till praktiken och därmed främja ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. Denna bidragsform är under utveckling vilket innebär att syfte, målgrupp och villkor kan komma att förändras i kommande utlysningar jämfört med tidigare. Möjligheten för disputerade praktiker att forska på deltid kommer dock att kvarstå. Bidraget kommer framöver också kunna sökas av forskare för att vistas en tid utanför akademin.
 • Planeringsbidrag
  Bidragsformen syftar till att stödja forskare som vill förbereda sig inför en projekt- eller programansökan. Planeringsbidrag ger möjlighet att etablera och utveckla samverkan/samskapande med relevanta målgrupper, så som praktiker, berörda professioner, intresseorganisationer och/eller brukare/klienter/anhöriga. Bidraget kan därmed användas för att tillsammans med samarbetspartners utarbeta en projekt- eller programansökan. Planeringsbidrag kan till exempel också användas för att pröva genomförbarheten i en pilotstudie eller utveckla relevanta frågeställningar i samverkan med forskningens intressenter. Andra typer av förberedande aktiviteter kan också finansieras med detta bidrag, under förutsättning att den sökande kan visa att aktiviteterna är nödvändiga och bidrar med ett mervärde till det projekt/program som planeras. Planeringsbidraget ska möjliggöra ansökningar om projekt- eller programbidrag som utan detta stöd hade haft svårt att komma till stånd.
 • Forskningsöversikter/Systematiska översikter (1 år)
  Syftar till att kartlägga kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar.

Din organisation måste ha ett konto i Prisma

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.