Utlysningar av forskningsmedel utgör programmets kärna och viktigaste aktivitet. Forte arbetar aktivt för att utlysningarna ska spegla
uppdraget att finansiera forskning som utgår från praktikens och brukarnas behov. Utgångspunkten är de åtta prioriterade forskningsområden som identifierades vid programmets start 2017.

Tillämpad välfärdsforskning 2025

Nästa utlysning öppnar preliminärt hösten 2024. Finansieringsstart preliminärt våren 2025. Utlysningen avser följande bidragsformer:

  • Projektbidrag
  • Forskningsöversikter

Åtta prioriterade forskningsområden

Utgångspunkten för alla utlysningar är programmets strategiska forskningsagenda och de åtta prioriterade forskningsområden som presenteras i den:

  • Effekter av interventioner 
  • Metoder för att utreda individers behov av insatser 
  • Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser 
  • Implementering, förändrings- och förbättringsarbete 
  • Sammanhållna insatskedjor och samverkan 
  • Brukarmedverkan/delaktighet 
  • Digitalisering och välfärdsteknik 
  • Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser 

Generella krav för att söka bidrag inom programmet är att forskningen har relevans för och är tillämpbar inom socialtjänstens verksamhetsområden och för brukare samt att forskningen sker i samverkan med relevanta aktörer på området.

Din organisation måste ha ett konto i Prisma

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.