Det nationella programmet Tillämpad välfärdsforskning har ett tioårigt perspektiv vilket ger Forte en unik möjlighet för långsiktig och strategisk planering för utlysningar och bidragsformer inom programmet. Forte har tagit fram en plan för utlysningar och bidragsformer för åren 2020–2022.

Planen är preliminär och kan komma att justeras, till exempel om programmets budget förändras.

Utlysningar och bidragsformer

Mellan åren 2020 och 2022 kommer det att ske tre årliga utlysningar inom programmet. Utlysningen 2020 stängde i början av februari 2020. Utlysningarna 2021 och 2022 beräknas öppna i slutet av respektive föregående år. Utlysningarnas inriktning beslutas senare och meddelas inför respektive utlysnings öppnande. Generella krav för att söka bidrag inom programmet är att forskningen har relevans för och är tillämpbar i socialtjänsten och för brukare samt att forskningen sker i nära samverkan med praktiken och relevanta aktörer på området.

2020 (utlysningen stängde i februari 2020)

Projektbidrag
Praktiknära forskartjänster
Planeringsbidrag
Nätverksbidrag
Systematiska översikter

2021 (utlysningen stängde i februari 2021)

Program
Projekt
Internationella postdok
Gästforskare

2022 (utlysningen stängde i december 2021)

Projektbidrag

Kort om bidragsformerna

  • Projektbidrag (3–4 år) är bidrag för enskilda forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov. Forskningsprojekten ska därför genomföras i samverkan med socialtjänsten, till exempel genom regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lokala FoU-enheter, chefer och personal.
  • Programbidrag syftar till att bygga upp och förstärka forskningsmiljöer inom programmets prioriterade områdena. Satsningen ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid.
  • Gästforskarbidrag syftar till att underlätta kontakter, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskarmiljöer, samt att underlätta karriärutveckling för juniora forskare. Gästforskarbidraget finns i två former, för utresande respektive inresande forskare.
  • Internationella postdokbidrag (2 år) ska ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget delas ut till postdokprojekt, där forskaren antingen reser från en svensk institution till ett annat land, eller från ett annat land till en svensk institution.
  • Praktiknära forskartjänster på deltid (3 år) ska ge disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor utanför akademin möjlighet att bedriva forskning och omsätta forskningserfarenheter till praktik. Bidraget kan sökas av disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor inom både socialtjänsten, hälso- och sjukvården, FoU-enheter, andra myndigheter och organisationer.
  • Nätverksbidrag (3 år) syftar till att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet och Norden att samverka inom de prioriterade områdena. Det kan också omfatta samverkan med praktik, brukare/brukarorganisationer och andra aktörer. Nätverken kan innefatta forskare i andra länder, men koordinatorn ska vara knuten till en medelsförvaltare i Sverige.
  • Planeringsbidrag (1 år) ges för att förbereda för ett större forskningsprojekt, etablera samarbeten med bland annat olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt för att ge möjlighet att göra en pilotstudie.
  • Systematiska översikter (1 år) syftar till att kartlägga kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar.

Din organisation måste ha ett konto i Prisma

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.