Det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning har ett tioårigt perspektiv, vilket skapar förutsättningar för långsiktig och strategisk planering för utlysningar och bidragsformer inom programmet. Nuvarande plan för utlysningar omfattar utlysningar där projektstarten är planerad till och med år 2025.

Planen är preliminär och kan komma att justeras, till exempel om programmets budget eller förutsättningar i övrigt förändras. Vid behov och i mån av utrymme kan programmet också initiera ytterligare utlysningar än de som beskrivs nedan. Vissa bidragsformer som används inom programmet utvecklas kontinuerligt vartefter lärande sker, vilket innebär att krav, villkor och tidsramar ibland kan skilja sig åt mellan utlysningar.

De planerade utlysningarna är listade och döpta nedan efter det år som finansieringen startar. Det innebär att en utlysning kan öppna/stänga föregående år.

Utgångspunkten för alla utlysningar är programmets strategiska forskningsagenda och de åtta prioriterade forskningsområden som presenteras i den. Generella krav för att söka bidrag inom programmet är att forskningen har relevans för och är tillämpbar inom socialtjänstens verksamhetsområden och för brukare samt att forskningen sker i samverkan med relevanta aktörer på området.

Tillämpad välfärdsforskning 2024

Utlysningen kommer vara öppen för ansökningar inom samtliga åtta prioriterade forskningsområden som presenteras i programmets strategiska forskningsagenda. Inom utlysningen kommer det vara möjligt att ansöka om:

 • Projektbidrag
 • Programbidrag
 • Praktiknära forskartjänster
 • Samverkansbidrag

Preliminär tidsplan:

Utlysningen öppnar: 7 sep 2023
Utlysningen stänger: 25 okt 2023
Beslut i utlysningen fattas: preliminärt februari 2024
Finansieringsstart: preliminärt april 2024

Observera att tidsplanen än så länge är preliminär och kan komma att ändras.

Planerad budget för utlysningen är 180 miljoner kronor.

Läs mer om utlysningen

Tillämpad välfärdsforskning 2025

 • Projektbidrag
 • Etableringsbidrag
 • Forskningsöversikter

Öppnar preliminärt hösten 2024. Finansieringsstart preliminärt våren 2025.

Kort om bidragsformerna

 • Projektbidrag 
  Bidrag för enskilda forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov. Forskningsprojekten ska därför genomföras i samverkan med socialtjänsten, brukare eller beslutsfattare till exempel genom regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lokala FoU-enheter, chefer och personal, brukarorganisationer eller myndigheter.
 • Programbidrag
  Programbidrag syftar till att bygga upp eller stärka forskningsmiljöer för en långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling inom programmets prioriterade områden. Programbidrag ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid. Utöver att bidragen ska besvara specifika frågeställningar avser de också bidra till uppbyggnad, utveckling och konsolidering av forskargrupper. Bidraget delas vanligen ut över sex år.
 • Etableringsbidrag (tidigare Postdokbidrag)
  Etableringsbidrag syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling för juniora forskare samt att främja forskarmobilitet. Forskare i början av sin karriär kan ansöka om etableringsbidrag för att driva ett eget forskningsprojekt på upp till tre år. Bidraget kan sökas upp till tre år efter avlagd doktorsexamen.
 • Praktiknära forskartjänster
  Dessa ska ge disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor utanför akademin möjlighet att producera forskning och omsätta forskningserfarenheter till praktik. Den sökande ska ha möjlighet att bedriva forskning på deltid. Bidraget syftar till att främja kopplingen mellan forskning och socialtjänstens praktik, omsättningen av forskningserfarenheter till praktiken och därmed främja ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete.
 • Planeringsbidrag
  Bidragsformen syftar till att stödja forskare som vill förbereda sig inför en projekt- eller programansökan. Planeringsbidrag ger möjlighet att etablera och utveckla samverkan/samskapande med relevanta målgrupper, så som praktiker, berörda professioner, intresseorganisationer och/eller brukare/klienter/anhöriga. Bidraget kan därmed användas för att tillsammans med samarbetspartners utarbeta en projekt- eller programansökan. Planeringsbidrag kan till exempel också användas för att pröva genomförbarheten i en pilotstudie eller utveckla relevanta frågeställningar i samverkan med forskningens intressenter. Andra typer av förberedande aktiviteter kan också finansieras med detta bidrag, under förutsättning att den sökande kan visa att aktiviteterna är nödvändiga och bidrar med ett mervärde till det projekt/program som planeras. Planeringsbidraget ska möjliggöra ansökningar om projekt- eller programbidrag som utan detta stöd hade haft svårt att komma till stånd.
 • Forskningsöversikter/Systematiska översikter (1 år)
  Syftar till att kartlägga kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar.
 • Nätverksbidrag
  Syftet med nätverksbidraget är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes ansvars- eller samordningsområden. Nätverksbidraget delas ut för maximalt tre år.
 • Samverkansbidrag
  Bidraget stödjer samverkan mellan forskare och olika samhällsaktörer/verksamheter. Samverkan ska bidra till en kunskapsbaserad praktik eller till stärkta förutsättningar för framtida praktik- och verksamhetsnära forskning. Aktiviteter som kan stödjas är till exempel samverkan i verksamhetsnära kunskapsutveckling, verksamhetsutveckling med utgångspunkt i forskning och utveckling av hållbara samverkansstrukturer. Bidraget söks gemensamt av forskare och anställda inom verksamheter och organisationer. Bidragsbelopp, villkor och inriktning kan variera mellan utlysningar.

Din organisation måste ha ett konto i Prisma

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.