Fortes styrelse har beslutat att bevilja medel till forskning inom programmet för tillämpad välfärdsforskning. Totalt avsätts 195 miljoner kronor fördelat på tio samverkansbidrag, åtta projektbidrag, fem programbidrag och en praktiknära forskartjänst under 2024–2029, med målet att stärka socialtjänstens arbete och förbättra dess kvalitet och effektivitet. Det nya samverkansbidraget är ett viktigt steg framåt för att främja nära samarbete mellan forskning och praktik. 

Porträttfoto på Teresia Weinberg, programansvarig för Tillämpad välfärdsforskning
Teresia Weinberg, programansvarig för Tillämpad välfärdsforskning

– Forte vill främja praktiknära forskning som bidrar med relevant och användbar kunskap som är lättare för socialtjänsten och beslutsfattare att omsätta i verksamheten. För första gången har vi därför infört den nya bidragsformen samverkansbidrag, säger Teresia Weinberg, programansvarig för forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning på Forte. 

Denna utlysning är den hittills största och bredaste inom programmet. De beviljade bidragen innefattar en mångfald av forskningsprojekt avsedda att förstärka socialtjänstens verksamhet och höja dess effektivitet samt kvalitet. 120 miljoner kronor är avsatt för de fem programmen, vilka syftar till att möjliggöra långsiktig och intensiv forskning i samarbete med praktiken, med fokus på en specifik problematik. 

Socialtjänsten ska grundas på evidens och beprövad erfarenhet

I den nya socialtjänstlagen som träder i kraft sommaren 2025 förväntas en ny bestämmelse om att verksamheten inom socialtjänsten ska grundas på evidens och beprövad erfarenhet. Forskning som stärker evidensen för socialtjänstens insatser är därför viktigare än någonsin.  

– Vi behöver inte bara mer forskning, utan också knyta ihop forskningen med det arbete som bedrivs i verksamheterna. I praktiken kan det innebära fler hybridformer av forskning och praktik, likt modellerna inom hälso- och sjukvården. För att bidra till den här utvecklingen har Forte avsatt resurser för forskare att samverka mer direkt med socialtjänstens personal, vilket förhoppningsvis ska göra forskningen ännu mer användbar, säger Teresia Weinberg. 

Bland de beviljade samverkansbidragen finns projektet ”Sluta fred”, som är en satsning mellan Göteborgs universitet, socialtjänsten och ideella organisationer. Projektet fokuserar på att utveckla metoder för att hantera gängrelaterat våld. Ett annat projekt är ”Bemötande av suicidalitet i socialtjänsten”, där socialtjänsten i Uppsala kommun och Uppsala universitet samarbetar för att hantera behov relaterade till suicidalitet, särskilt hos äldre och personer med funktionsnedsättningar. 

– Forte fortsätter att verka för en kunskapsbaserad socialtjänst genom att finansiera forskning som strävar efter att göra verklig skillnad i samhället och för Sveriges invånare, säger Teresia Weinberg. 

Totalt avsätts 195 miljoner kronor. Forskningen som finansieras ska bedrivas i samverkan med relevanta målgrupper och ska koppla till något av de åtta prioriterade områden som pekats ut i programmets agenda: 

  • Effekter av interventioner 
  • Metoder för att utreda individers behov av insatser 
  • Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser 
  • Implementering, förändrings- och förbättringsarbete 
  • Sammanhållna insatskedjor och samverkan 
  • Brukarmedverkan/delaktighet 
  • Digitalisering och välfärdsteknik 
  • Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser 

Fullständig lista över bidragsbeslut för Tillämpad välfärdsforskning 2024