I oktober öppnar Forte en utlysning av projektbidrag och bidrag för forskningsöversikter inom ramen för det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning.

Forte ansvarar för ett nationellt forskningsprogram som syftar till att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänsten. Genom att fokusera på frågeställningar relevanta för både socialtjänstens och brukarnas behov, strävar programmet efter att skapa konkreta förbättringar i socialtjänstens arbete och i brukarnas liv.

Porträttfoto på Teresia Weinberg, programansvarig för Tillämpad välfärdsforskning
Teresia Weinberg, programansvarig för Tillämpad välfärdsforskning

– Den forskning vi finansierar inom programmet ska vara relevant och praktiskt tillämpbar. Därför vill vi att den ska utgå från socialtjänstens och brukarnas behov. I år utlyser vi även bidrag för forskningsöversikter. De forskningsöversikter vi beviljar ska sammanställa viktiga forskningsfrågor och relevant kunskap för praktiken. Vi hoppas att resultaten från dem ska kunna spridas och göras tillgängliga, säger Teresia Weinberg, programansvarig för tillämpad välfärdsforskning på Forte.

Inriktning

Eftersom forskningen som finansieras av programmet ska utgå ifrån frågor och behov hos berörda målgrupper inom socialtjänstens verksamhetsområden, ska den planeras och genomföras i samverkan med dessa grupper, exempelvis berörda professioner, brukar- och intresseorganisationer och/eller brukare och klienter. Syftet med detta är att höja kvaliteten och relevansen i forskningen.

Utlysningen utgår från programmets åtta prioriterade områden, och ansökningar ska vara inriktade på någon eller några av dessa:

  • Effekter av interventioner
  • Metoder för att utreda individers behov av insatser
  • Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
  • Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
  • Sammanhållna insatskedjor och samverkan
  • Brukarmedverkan/delaktighet
  • Digitalisering och välfärdsteknik
  • Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

Behörighet

För att kunna söka bidrag i den här utlysningen måste du ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger (14 november 2024).

Projekttid och belopp

Inom denna utlysning finns det två bidragsformer att söka: projektbidrag och bidrag till forskningsöversikter.

Projektbidrag

Projektbidrag möjliggör genomförandet av ett avgränsat forskningsprojekt som ska bidra till ökad kunskap om en identifierad frågeställning. Bidraget kan sökas för två, tre eller fyra år. Vid ansökan om ett fjärde år ska detta motiveras särskilt i ansökan. Det finns inget maxbelopp för denna bidragsform men den sökta budgeten ska motiveras i ansökan.

Bidrag till forskningsöversikter

Bidrag till forskningsöversikter syftar till att stödja en sammanställning av kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar med relevans för utlysningens inriktning. Forskningsöversikten ska bygga på en systematisk granskning av relevant litteratur och den ska tillgängliggöras för relevanta målgrupper. Bidraget kan sökas för ett år och man kan ansöka om maximalt en miljon kronor.

Budgetram

För utlysningen är omkring 81 miljoner kronor avsatt.

Preliminär tidsplan

Utlysningen öppnar: ​1 oktober 2024​, klockan 10:00

Utlysningen stänger: ​14 november 2024​, klockan 14:00

Beslut om finansiering: ​Våren 2025​

Beslut publiceras: ​Våren 2025​

Projektstart: ​1 juli 2025​

 

Mer information om utlysningen kommer i samband med att utlysningen öppnar.