Om seminariet

Den 31 januari bjöd Forte och Folkets Husby in till ett kostnadsfritt hybridseminarium om barns och ungas fritid. En trygg och meningsfull fritid är viktig för barns och ungas välmående. Att röra på sig, ingå i ett socialt sammanhang eller få koppla av – allt det innebär friskfaktorer. En bra fritidsverksamhet är också en viktig arena för att tidigt upptäcka och stötta unga som saknar trygga sammanhang att vistas i på sin fritid. Samtidigt har inte alla samma möjligheter till en meningsfull fritid, bland annat barn och unga i socioekonomiskt utmanande områden eller med funktionsnedsättning. Vilken betydelse har fritiden för barn och ungas välbefinnande och psykiska hälsa? Vilka möjligheter och hinder finns för olika grupper att uppnå detta? Vilka åtgärder krävs för att ge alla barn samma chanser?

På seminariet presenterades kunskapsöversikten ’Fritidens betydelse för ungas psykiska hälsa – rättigheter, möjligheter och hinder’. Översikten beskriver olika aspekter av ungas fritid, inklusive sociala, fysiska och digitala former, samt hur fritiden varierar beroende på faktorer som grad av struktur, bostadsområde, socioekonomi, ålder, kön och funktionsnedsättning.

Seminariet ägde rum den 31 januari kl. 09.00–10.30 i Folkets Husbys lokaler på Edvard Griegsgången 16 i Husby, Stockholm.

Program 

09.00 Välkomna

09.10  Ny rapport: Fritidens betydelse för ungas psykiska hälsa – rättigheter, möjligheter och hinder
Anne Gotfredsen, postdoktor vid Umeå universitet och Maria Strömbäck, universitetslektor vid Umeå universitet

Fritid och fritidsaktiviteter bjuder på en mängd friskfaktorer samtidigt som det finns riskfaktorer som kan påverka den psykiska hälsan negativt i form av ökad stress, prestationskrav, otrygghet och utsatthet. I denna kunskapsöversikt beskrivs bland annat olika sociala, fysiska och digitala former av ungas fritid. Ungas fritid ser olika ut, utifrån grad av struktur liksom beroende på bostadsområde, socioekonomi, ålder, kön och funktionsnedsättning.

09:30  Den ostrukturerade fritiden i resurssvaga områden – hur ser det ut och vad krävs för att ställa om?
Alireza Behtoui, professor vid Södertörns högskola

Alireza Behtoui belyser den betydande roll som organiserade fritidsaktiviteter spelar för att främja hälsa och välbefinnande, en stärkt självbild och förbättrade skolprestationer. Medan barn från områden med goda socioekonomiska förutsättningar ofta ägnar sin fritid åt strukturerade aktiviteter under vuxenledning, tillbringar barn och unga som har sämre socioekonomiska förutsättningar en större del av sin fritid på fritidsgården, framför tv eller dator och i köpcentra. Det förstärker de redan ojämlika uppväxtvillkoren.

Läs mer:

09:45  Stöd till öppen fritidsverksamhet
Andreas Björk, utvecklingsledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har ett uppdrag att stötta den öppna fritidsverksamheten i Sverige. En viktig komponent i detta arbete är de europeiska principerna och riktlinjerna kring lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet, vilka vilar på bland annat den europeiska ungdomsstrategin, barnkonventionen och inspel från ett stort antal svenska och europeiska organisationer. I detta inslag utvecklas ett resonemang kring hur Sverige, med stöd i detta, kan utveckla en bättre fritid för unga både utifrån ett ungdomsrättsperspektiv och utifrån ungas egna vilja och önskemål.

Läs mer

09.55  Samtal om den öppna fritiden i Järva
Sussie Johansson, enhetschef, Järva stadsdelsförvaltning med ansvar för kommunala ungdomsgårdar i området och Katja Viklund, utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Läs mer

10.05  Vad krävs för att ge alla barn samma chanser till en trygg och meningsfull fritid?
Hedvig Wiezell, verksamhetschef, Folkets Husby och Daniel Diaz, verksamhetsansvarig på Hassela solidaritet och tidigare nationell samordnare för arbetet med hållbar försörjning för Rädda Barnen

Lyssna på Hedvig Wiezell som berättar om Folkets Husby, en medborgardriven mötesplats i Husby som samlar ett 60-tal medborgardrivna medlemsföreningar där boendes rättigheter, behov och engagemang står i centrum. Lyssna när Daniel Diaz delar sina erfarenheter om sitt arbete med barn och unga i socioekonomiskt utmanade områden, och få en djupare förståelse för de utmaningar som dessa unga individer står inför och vad samhället behöver göra för att erbjuda dem fritidsaktiviteter som skapar meningsfull gemenskap och sammanhang.

10.25 Avslut följt av frivillig fika för de som deltar på mötet i Folkets Husby

Tid för reflektioner, samtal och möten – och förhoppningsvis nya samarbeten.

Läs också!

Läs mer

Relaterad forskning