Forte, Formas och Vetenskapsrådet driver sedan fem år tillbaka nationella forskningsprogram på uppdrag av regeringen. Vi på Forte ansvarar för tre program som rör arbetslivsforskning, tillämpad välfärdsforskning och forskning om psykisk hälsa. Totalt pågår 13 nationella forskningsprogram och under 2022 har de program som pågått i fem år halvtidsutvärderats.

De nationella forskningsprogrammen är breda, tioåriga satsningar. Förutom att finansiera forskning ska programmen stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och andra samhällsaktörer. Programmen ska också bidra till att forskningsresultat sprids och kommer till användning i praktiken.

Utvärdering för fortsatt lärande

De sju program som pågått sedan 2017 har utvärderats var för sig och resultaten redovisas i separata rapporter. Det har också gjorts en sammanfattande övergripande utvärdering som lyfter fram samlade slutsatser och reflektioner kring hur programmen fungerat som finansieringsinstrument.

Syftet med utvärderingarna är att bidra till lärande och till programmens fortsatta utveckling. Genom att låta utvärdera programmen får vi som driver programmen värdefulla insikter som vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet. Både kring vad som lyckats bra och kring sådant som vi kan behöva arbeta vidare med. Sammantaget visar utvärderingarna att programmen har tagit fram kunskap av betydelse för sina respektive samhällsutmaningar. Det är en god utgångspunkt för vårt fortsatta arbete.

 • Halvtidsutvärdering av det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning

  Halvtidsutvärdering av det nationella programmet för arbetslivsforskning

  Fortes nationella forskningsprogram inom arbetsliv ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar en väl fungerande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv. Programmet initierades 2017, och under 2022 genomfördes denna halvtidsutvärdering av programmet.

  Publicerad: 2022

  Läs mer
 • Halvtidsutvärdering av det nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning

  Halvtidsutvärdering av det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning

  Denna rapport avser en halvtidsutvärdering av det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning. Programmet initierades på uppdrag av regeringen 2017, och ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten.

  Publicerad: 2022

  Läs mer