Psykisk hälsa är ett prioriterat forskningsområde hos Forte. Sedan 2021 driver vi ett nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa för att öka kunskapen om ämnet och aktivt bidra till att bygga upp kunskapsbasen i Sverige. Nu får flera nya forskningsprojekt finansiering från programmet, bland annat kommer Forte och Försäkringskassan att stödja forskning inom psykisk ohälsa med 42 miljoner kronor.

Forskning om sjukfrånvaro och psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa har under senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Forte och Försäkringskassan har därför etablerat ett forskningssamarbete för att bidra till ökad kunskap kring åtgärder som stödjer individen till hållbar återgång i arbete och som förebygger längre sjukfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa. Även forskning som belyser samverkan mellan välfärdsaktörer kommer att finansieras. Nio projekt har fått treåriga projektbidrag i denna gemensamma utlysning.

– Genom dessa forskningsprojekt får både hälso- och sjukvården, arbetsgivare och Försäkringskassan mer kunskap för att värna och utveckla socialförsäkringen så att den lever upp till de politiska målen, ger trygghet och adekvat stöd till enskilda över tid och bidrar till ett starkare samhälle, säger Matilde Millares, utrednings- och forskningsstrateg på Försäkringskassan.

Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett prioriterat forskningsområde på Forte. I den strategiska forskningsagendan för det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa lyfts vikten av forskning och utveckling inom detta område. Särskilt fokus ligger på främjande, förebyggande och tidiga insatser, samt praktiknära forskning om effektiva metoder och behandlingar vid psykisk ohälsa.

Beviljade forskningsprojekt

 • Erik Andersson, Karolinska Institutet: Individanpassat stöd till arbete för personer som lider av tvångssyndrom
 • Helena Tinnerholm Ljungberg, Karolinska Institutet: Personlig assistent – ett utmanande yrke? Personliga assistenters och arbetsgivares erfarenheter av underlättande och hindrande faktorer för återgång i arbete efter sjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa
 • Monica Bertilsson, Göteborgs universitet: Chefer som agerar: Att förebygga sjukskrivning hos medarbetare med psykisk ohälsa i offentlig sektor och betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext.
 • Victoria Blom, Gymnastik och Idrottshögskolan: Samverkansinriktad digital rehabilitering för individer som är sjukskrivna pga. stressrelaterad psykisk ohälsa: Utvärdering av samverkan samt effekter på psykisk ohälsa och återgång i arbete
 • Elin Lindsäter, Region Stockholm: Utmattning som transdiagnostisk symtomdimension: Nya metoder för bedömning och behandling i primärvård
 • Anna Finnes, Region Stockholm: Vägen ut ur sjukskrivning: är integrerade arbetsfokuserade insatser effektiva för behandling av stressrelaterad ohälsa?
 • Elisabeth Björk Brämberg, Karolinska Institutet: Arbetsinriktade interventioner inom primärvård för anställda sjukskrivna pga depression, ångest eller stressreaktion: En feasibility studie av vad som fungerar, för vem och under vilka förhållanden
 • Lena Enqvist, Umeå universitet: Rättsliga dimensioner av rehabiliteringssamverkan – förutsättningar för samarbete mellan Försäkringskassan, arbetsgivare och företagshälsovård vid återgång i arbete för anställda med psykisk ohälsa
 • Jacqueline Borg, Västra Götalandsregionen: Vilka interventioner för ADHD och autism kan minska sjukskrivning och stödbehov? Utvärdering av effekter och individuella behov

Mer information:

Om utlysningen ”Psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv”
Bidragsbeslut med mer detaljerad information om projekten
Försäkringskassan: Forskning om psykisk ohälsa

Mer forskning om psykisk hälsa

Forskningsöversikter om olika välfärdsinstitutioners organisering och samverkan

Det nationella programmet om psykisk hälsa pekar ut fyra prioriterade forskningsområden i behov av kunskap och utveckling i sin strategiska forskningsagenda. Ett av dessa är organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn där det finns ett tydligt behov av mer sammanhållna och samordnade vård- och omsorgsinsatser i våra välfärdssystem som vi alla är en del av.

Porträttfoto på Lidija Kolouh Söderlund, projektledare
Lidija Kolouh, programansvarig

Av denna anledning öppnade programmet en utlysning om ettåriga forskningsöversikter som systematiskt ska söka, sammanställa och värdera forskning om hur organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn är kopplade till den psykiska hälsan bland klienter och medborgare.

Nu har fyra forskningsöversikter fått beviljade medel om sammanlagt 4 miljoner.

– I vårt uppdrag ingår även att identifiera och prioritera forskningsbehov, och vi hoppas förstås att dessa forskningsöversikter ska ge oss denna kunskap så att vi kan fortsätta att finansiera forskning som möter samhällets behov, säger Lidija Kolouh, forskningssekreterare och programansvarig för det nationella programmet om psykisk hälsa på Forte.

Beviljade forskningsöversikter

 • Jesper Sundewall, Lunds universitet: Effekter av ”Health in All Policies” och implikationer for mental hälsa: en systematisk översikt
 • Ingrid Rystedt, Linköpings universitet: Mesosystemet för vård och stöd vid psykisk ohälsa: Kartläggning av aktörer, deras samarbeten, samt personernas psykiska hälsoutfall och erfarenheter.
 • Tina Olsson, Högskolan i Jönköping: Organisatoriska strategier för att främja hållbarhet och spridning av arbetssätt med målet att förbättra psykiskt välbefinnande hos unga
 • Nathan Lakew, Karolinska Institutet: Kanalisering av problemspelare in i behandling: Nuvarande strukturella hinder och framtida agenda

Mer information:

Om utlysningen ”Organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn i relation till psykisk hälsa 2023”
Bidragsbeslut med mer detaljerad information om projekten

Psykisk hälsa i Fortes årliga utlysning

Vid sidan av forskningsprogrammets arbete delar också Forte ut forskningsstöd i vår årligen återkommande utlysning om två och treåriga projektbidrag – och många av de projekt som har blivit beviljade handlar om psykisk hälsa.

Läs mer om den årliga utlysningen i nyheten ”Forskning som gör skillnad: 70 projekt får finansiering i årliga projektutlysningen”
Läs samtliga bidragsbeslut i den årliga utlysningen