Forte och Försäkringskassan utlyser gemensamt forskningsmedel för att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv. Totalt avsätts 50 miljoner kronor för åren 2024–2026. Fortes deltagande sker inom ramen för det nationella programmet om psykisk hälsa.

Inriktning

Den här utlysningen har två inriktningar:

  • Forskning om åtgärder som stödjer individen i sjukförsäkringsprocessen och som bidrar till hållbar återgång i arbete eller förebygger längre sjukfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa.
  • Forskning som belyser samverkan mellan välfärdsaktörer kopplat till sjukförsäkringen och psykisk ohälsa.

Forskningen som finansieras ska adressera identifierade forskningsbehov och relatera till Agenda 2030 samt de jämställdhets- och folkhälsopolitiska målen. Forskningen ska, när det är relevant, planeras och genomföras i samverkan med relevanta målgrupper.

Mer information om de två inriktningarna samt viktiga utgångspunkter för forskningen beskrivs i dokumentet Information om utlysningen.

Om bidraget

Bidragsform: Projektbidrag, två till tre år.

Beloppsnivå: Maximalt 5 miljoner kronor för treåriga projekt och maximalt 3 miljoner kronor för tvååriga projekt.

Behörighet: Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. Att redan vara projektledare för ett Forte-finansierat projekt utgör inget hinder för att söka i denna utlysning.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 18 april 2023 klockan 10:00

Utlysningen stänger: 8 juni 2023 klockan 14:00

Beslut om finansiering: 25 oktober 2023

Beslut publiceras: 26 oktober 2023

Projektstart: 1 december 2023