Syftet med praktiknära forskning är att ta tillvara den kunskap som finns, att problematisera det arbete som görs och att skapa ny relevant kunskap. Den 11 mars kl. 13.00 – 14.30 arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett webbinarium som lyfter erfarenheter från tre projekt där fokus ligger på att forska med, inte om. Välkommen!

Forte finansierar flera projekt där forskare och yrkesverksamma inom socialtjänsten samarbetar för att utveckla och utvärdera nya insatser. Under webbinariet får du möta tre sådana team, som alla arbetar med fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. Hur fann de varandra inledningsvis? Känner bägge parter att samarbetet har varit till nytta? Hur gör de för att involvera målgrupperna för insatserna, och hur fungerar det?

Avslutningsvis förs en gemensam diskussion om hur praktiknära forskning kan stärkas. Publiken är välkommen att ställa frågor till deltagarna under webbinariets gång.

Webbinariet vänder sig till alla inom socialtjänstens verksamhetsområden som är nyfikna på hur man kan arbeta tillsammans för att utveckla bättre insatser. Det vänder sig även till dig som vill hålla dig uppdaterad om pågående forskning inom området.

Presenterar och deltar i diskussionen gör:

Therese Skoog, professor vid Göteborgs universitet och Magda Välikoski, enhetschef, Farsta stadsdelsförvaltning. Therese och Magda arbetar med projektet ”Leaving Care – en jämförande studie av implementering, förändringsmekanismer, och effekter av övergångsinsatser till ungdomar som lämnar samhällsvård”

Ulf Jonsson, docent vid Karolinska Institutet och Maria Löthberg, doktorand och boendestödjare. Ulf och Maria arbetar med projektet ”TRANSITION – utveckling och utvärdering av en standardiserad stödinsats i övergången till vuxenlivet för unga vuxna med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD som har beviljats boendestöd”

Martin Forster
, fil. dr. vid Karolinska Institutet, som arbetar med projektet ”Tryggare barn– utvärdering av en manualbaserad intervention för familjer som orosanmälts till socialtjänsten för misstanke om våld”.

Seminariet modereras av Isabelle Carnlöf, Forte.