Om seminariet

Den 8 oktober, 14.00 – 15.30, arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett seminarium om kärnkomponenter, som är viktiga för framgångsrik implementering av nya insatser i praktiken.

Psykosociala insatser behöver ofta anpassas till kontextuella faktorer, såsom den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen. Dock är det sällan klarlagt vilka komponenter i komplexa psykosociala insatser som är nödvändiga för att få önskade effekter, och vilka som kan modifieras utan att äventyra utfallen. Bättre kunskap om så kallade kärnkomponenter kan hjälpa till vid utbildning, implementering och utveckling av en insats i olika kontexter. Utgångspunkten för det här seminariet är forskning om kärnkomponenter i föräldrastödsprogram.

Seminariet leds av Frances Gardner, som är professor i barn- och familjepsykologi vid universitet i Oxford, England. Gardners forskning fokuserar på utveckling och testning av interventioner till föräldrar som är i behov stöd, till exempel för barn med beteendeproblematik eller barn som utsätts för psykisk eller fysisk misshandel. Forskningen handlar om att identifiera verksamma komponenter som faktiskt driver förändringar, och vilka interventioner som inte gör det.

I en efterföljande diskussion deltar:

  • Jill Fialdini Yenidogan, socionom och enhetschef för öppenvård och familjehemsvård på Caleo Omsorg;
  • Viktor Kaldo, leg. psykolog och professor i klinisk psykologi vid Linnéuniversitetet och forskargruppsledare vid Karolinska institutet och Centrum för psykiatriforskning;
  • John Kjøbli, sektionschef förebyggande och behandling, Centrum för barns och ungdomars psykiska hälsa professor vid institutet för pedagogik, universitet i Oslo.

Seminariet modereras av Knut Sundell, SBU