Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är några av de mest utbredda, ihållande och förödande brotten mot de mänskliga rättigheterna. Fortes senaste kartläggning visar på stora kunskapsluckor vad gäller metoder och insatser för att förebygga denna typ av våld. Därför behövs en strategisk forskningssatsning på området.

I augusti 2021 fick Forte i uppdrag att kartlägga forskningen om förebyggande åtgärder för att minska våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Den 15 februari lämnade vi in en kunskapsöversikt till regeringen.

– Översikten visar på särskilt stora kunskapsbehov inom området hedersrelaterat våld och förtryck, där kunskapen är mycket bristfällig. Vi håller med regeringen i deras bedömning att det finns ett stort behov av att utveckla arbetet med tidiga våldsförebyggande åtgärder riktade till breda målgrupper, säger Jonas Björck, generaldirektör på Forte.

Forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett heterogent fält som innehåller flera olika inriktningar. Det är därför viktigt att forskningen både breddas och fördjupas.

– För att på allvar dra nytta av den kunskap som ändå finns krävs nu ett mer aktivt erfarenhetsutbyte och samarbete mellan forskningsområden och discipliner. Vi anser att forskningen som lyfts fram i rapporten, som inriktas mot våldsutövare, ska utvecklas i samverkan med forskning som syftar till att stödja våldsutsatta. Vi behöver skapa större samsyn och motverka polarisering mellan olika verksamheter och synsätt, säger Jonas Björck.

Webbinarium 22 februari

Resultaten från kunskapsöversikten presenterades på Internationella brottsofferdagen, den 22 februari kl. 09:00-10:30. Huvudförfattare Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet och Joakim Petersson, lektor i kriminologi, presenterade slutsatserna och diskuterade problembilden med företrädare från GAPF, MÄN, Polismyndigheten och Umeå universitet.

Se det inspelade webbinariet »