Den här utlysningen ska bygga upp eller stärka forskningsmiljöer för en långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling om hälsofrämjande och preventiva insatser inom folkhälsoområdet. Totalt avsätts 230 miljoner kronor för perioden 2023–2029.

Inriktning

Utlysningen av programbidrag ska ge ökad kunskap och kompetens om främjande och förebyggande folkhälsoarbete och kopplas till folkhälsopolitikens åtta målområden:

  • Det tidiga livets villkor
  • Kunskaper, kompetenser och utbildning
  • Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  • Inkomster och försörjningsmöjligheter
  • Boende och närmiljö
  • Levnadsvanor
  • Kontroll, inflytande och delaktighet
  • En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Målområdena är en del av det övergripande folkhälsopolitiska ramverket med den övergripande målsättningen att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Utlysningen ingår i en satsning på forskning om prevention och folkhälsa som görs på uppdrag av regeringen. Forte ser framför allt ett behov av forskning om insatser som omfattar såväl enskilda som flera målområden. Ansökningar inom denna utlysning kan därför fokusera på ett eller flera av dessa områden.

Fördjupad information finns i bilagan Information om utlysningen nedan.

Om bidraget

Bidragsform

Inom utlysningen erbjuds en bidragsform:

  • sexåriga programbidrag, med syfte att bygga nya eller stärka befintliga forskningsmiljöer

Bidragsbelopp

För hela bidragsperioden (1 oktober 2023–30 september 2029) kan du maximalt ansöka om 24 miljoner kronor. Det årliga budgeterade beloppet ska inte överstiga fyra miljoner kronor.

Behörighet

Du är behörig att söka programbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. Även medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Samma person får endast skicka in en ansökan som huvudsökande.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 8 december 2022 klockan 10:00
Utlysningen stänger: 2 mars 2023 klockan 14:00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: september 2023
Beslut publiceras: september 2023
Projektstart: 1 oktober 2023