Denna utlysning ska bidra med ökad kunskap om hbtq+-personers livssituation och hälsa. Inom satsningen ingår forskning som berör människors hela livscykler och i relation till hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts 40 miljoner kronor för åren 2021–2023.

Homo- och bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, hbtq+, utgör en samhällsgrupp som ofta ställs inför betydande utmaningar och där nedsatt psykisk hälsa och hälsorelaterade riskbeteenden av allt att döma ingår i livssituationen i högre utsträckning än för många andra grupper. Kunskaperna om hur dessa förhållanden utvecklats, om bakomliggande drivkrafter samt vilka möjliga åtgärder som finns behöver dock utvecklas. Sådan kunskap bidrar också till genomförandet av Agenda 2030, och i synnerhet agendans princip att inte lämna någon utanför.

Finansierad forskning

Projekt som fått finansiering i utlysningen: Hbtq+-personers livssituation och hälsa 2021

Inriktning

Forte har i samarbete med forskare tagit fram rapporten ”Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer” där ett stort antal forskningsbehov pekas ut, bland annat följande:

  • Kunskap om risk- och skyddsfaktorer genom longitudinella studier
  • Kunskap om vissa subgrupper, särskilt queera personer och transpersoner
  • Kunskap om utsatthet för våld och dess orsaker
  • Kunskap om interventioner som syftar till att förebygga och effektivt behandla psykisk ohälsa

Inom satsningen ingår forskning som berör människors hela livscykler och i relation till hälsa, arbetsliv och välfärd.

Bidragsformer och begränsningar

Utlysningen har två bidragsformer:

  • projekt (två till tre år)
  • postdok (två år)

Högst en ansökan per bidragsform och projektledare är tillåtet. Ansökningar om olika former av bidrag får inte gälla samma projekt.

Tidsplan

Utlysningen stänger: 25 augusti 2021 klockan 14:00

Beslut: 8 november 2021

Projektstart: 1 december 2021